ACTIVITIES

กลับมาเดินอย่างมีความสุขอีกครั้งในผู้สูงอายุ

2 มิถุนายน 2565… เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ” ผู้เข้าร่วมโครงการ เพียงมีคุณสมบัติ เป็นผู้สูงอายุ มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เมืองไทยประกันชีวิต ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมเพื่อสังคมในทุก ๆ ด้าน พร้อมให้ความสำคัญต่อการก้าวเข้าสู่การเป็น “สังคมผู้สูงอายุ” สอดคล้องกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้มที่มีวัตถุประสงค์และแผนปฏิบัติงานโครงการต่างๆ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งรอยยิ้ม โดยเฉพาะงาน “ด้านการพัฒนาศักยภาพสังคมผู้สูงอายุ” เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพ และโครงการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสวัสดิการขั้นพื้นฐานเพื่อสุขภาพให้ผู้สูงอายุ จึงเป็นที่มาของการร่วมมือกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ” ในครั้งนี้

สาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมืองไทยประกันชีวิต ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม และกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดโครงการ “ร่วมคืนสุขภาพดีให้แก่ผู้สูงอายุ” โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างความสุขและรอยยิ้มแก่ผู้สูงอายุ ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีสุขภาพดีอีกครั้ง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมการคืนฟสุขภาพดี 2 โครงการ ได้แก่ การคืนสุขภาพข้อเข่าดี โครงการ “กลับมาเดินอย่างมีความสุขอีกครั้งในผู้สูงอายุ” ซึ่งได้ร่วมกับโรงพยาบาลตำรวจ ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม ด้วยนวัตกรรมการฉีดข้อเข่าด้วยเกล็ดเลือดเข้มข้นชนิดปกติผ่านเทคนิคการปั่นสองครั้ง และการคืนสุขภาพดวงตาดี โครงการ “แสงแก้วผ่าตัดต้อกระจกแก่ผู้สูงวัยที่ขาดแคลน” ซึ่งได้ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ในการรักษาโรคต้อกระจกด้วยการผ่าตัด เพื่อให้ผู้สูงวัยได้กลับมามองเห็นได้ชัดเจนขึ้น

สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ของสำนักงานเขตได้ทั้ง 50 เขตทั่วกรุงเทพฯ หรือ ติดต่อที่กรมกิจการผู้สูงอายุ โทร. 02–642–4305 ภายในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 นี้

 

You Might Also Like