ACTIVITIES

อสมท เปิด Public Hearing ผู้มีส่วนได้เสีย พัฒนที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9

25 กุมภาพันธ์ 2562…เดินหน้าโครงการพัฒนาที่ดินย่านรัชดา-พระราม 9 เปิดให้ร่วมลงทุนระยะยาว บนที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการ อสมท 20 ไร่ ก่อนเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนปลายปี 2562

เขมทัตต์ พลเดช กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ความคืบหน้าในการเตรียมแผนพัฒนาที่ดินด้วยการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาพัฒนาและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความคืบหน้าต่อเนื่อง โดยที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ ปัจจุบัน ของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่องค์กร ซึ่งขณะนี้ บมจ.อสมท ได้ปรับพื้นที่บางส่วนให้กิจการ ร่วมค้า ซีเคเอสที เช่าโดยมีระยะเวลา 3 ปี (2561-2563)

ล่าสุด อสมท ได้มอบหมายให้สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์(สำนักงานศูนย์วิจัยฯ) ดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดิน 50 ไร่ และที่ดินที่ทำการของ บมจ.อสมท เนื้อที่ประมาณ 20 ไร่ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุน พ.ศ.2556 (PPP) มาตรา 25 ที่กำหนดให้หน่วยงานเจ้าของโครงการต้องว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเป็นเอกเทศ และสาระสำคัญอื่นๆ ที่ทางที่ปรึกษาเห็นควร

จากนั้น อสมท ได้จัดการนำเสนอโครงการและทดสอบความสนใจของนักลงทุน (Market Sounding) โดยเชิญกลุ่มนักลงทุนชั้นนำของประเทศไทย ร่วมประชุมเพื่อให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาที่ดินทั้ง 2 แปลง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา และจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นจากหัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในแต่ละ กลุ่มธุรกิจ ณ ห้องประชุมปาริชาต โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน (Public Hearing ครั้งที่ 2) ในเดือนเมษายน 2562 และจะร่วมเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในช่วงปลายปี 2562

“สภาพแวดล้อมโดยรวมของที่ดินทั้งสองแปลงเป็นพื้นที่ Prime Area อยู่ติดกับสถานที่สำคัญๆ อาทิ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9, ศูนย์วัฒนธรรม, สถานทูตจีนและเกาหลี, ธนาคารอาคารสงเคราะห์ที่สามารถลงทุนและต่อยอดทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะศักยภาพของที่ดิน 50 ไร่ ที่อยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มและสายสีน้ำเงิน บริเวณดังกล่าวยังสามารถทำ Skywalk หรือ Cover Walkway จากสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม มายังที่ดินทั้งสองแปลงได้ ซึ่งสะดวกสบายต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ และล่าสุดเมื่อวันที่ 31 มกราคม ที่ผ่านมา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้ผ่านร่างพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ…….(PPP) ขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศบังคับใช้กฎหมาย ซึ่งจะมีผลให้การดำเนินโครงการดังกล่าวของ บมจ.อสมท เป็นไปอย่างรวดเร็วและคล่องตัวยิ่งขึ้น”

เขมทัตต์ กล่าวในท้ายที่สุดถึงการพัฒนาที่ดินทั้งสองแปลงนี้ จะช่วยให้ บมจ. อสมท สามารถประเมินทางเลือกและรูปแบบในการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม ความเป็นไปได้ในทางตลาด โครงสร้างการลงทุน และสามารถจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและสามารถพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน

 

 

You Might Also Like