ACTIVITIES

เงินลงทุนในบจ.ที่มี ESG ได้ปันผล กลายเป็นนวัตกรรมเพื่อ CSR ต่อเนื่องและยั่งยืน

4 มีนาคม 2562…LPN เปิดมิติใหม่แห่งการช่วยเหลือสังคม ด้วยการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ เป็นองค์กรแรกในประเทศไทย ด้วยโครงการการปันผลเพื่อสังคม

โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการบริษัทแอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่าจากการที่บริษัทสนับสนุนนวัตกรรมการลงทุนรูปแบบใหม่ของสถาบันไทยพัฒน์ ภายใต้ชื่อ “ปันผลเพื่อสังคม”(Social Dividend Project) ด้วยการระดมเงินจากแต่ละบริษัทจำนวน 20 ล้านบาท รวม 120 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนตั้งต้น และจะนำผลจากการลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social and Governance: ESG)ไปช่วยเหลือและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน โดย LPN ได้เริ่มลงทุนในโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2558 นั้น ขณะนี้ โครงการดังกล่าวได้เริ่มจ่ายปันผลแล้ว เป็นมูลค่ารวม 2 ล้านบาท

 บริษัทได้วางแผนในการนำดอกผลจากการลงทุนครั้งนี้ไปบริจาคให้กับสถาบันไทยพัฒน์ นำไปลงทุนในหุ้น LPN และเมื่อได้เงินปันผลกลับมา สถาบันไทยพัฒน์จะนำไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมของบริษัทแอลพี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ LPN ที่ได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่มีนโยบายพัฒนาสตรีด้อยโอกาสให้เป็นพนักงานบริการชุมชนภายในโครงการของบริษัท เพื่อเพิ่มศักดิ์ศรี และคุณภาพชีวิตของสตรีกลุ่มนี้

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ กล่าวว่า “โครงการปันผลทางสังคม นับเป็นนวัตกรรมการช่วยเหลือสังคมที่เป็นการนำเงินทุนที่ได้รับ มาลงทุนกลับไปยังหุ้นสามัญขององค์กรผู้มอบเงินทุนเพื่อรับเงินปันผลสำหรับใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) แบบต่อเนื่องทุกปี ด้วยเงินทุนตั้งต้นครั้งเดียว ดีกว่าการใช้เงินทุนที่ได้รับก้อนดังกล่าวหมดไปในคราวเดียว”

สำหรับความร่วมมือระหว่าง LPN กับ สถาบันไทยพัฒน์ ในการบุกเบิกการปันผลเพื่อสังคม เงินปันผลที่ได้รับในปีแรกนี้ จะนำไปใช้ในการสนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากบริษัทแอลพี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด(LPC)เพื่อสร้างรายได้เกื้อหนุนคุณภาพชีวิตครอบครัว และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ให้แก่สตรีด้อยโอกาสทางสังคม จำนวนกว่า 2,000 คน ที่อยู่ในความดูแลของ LPC

LPN ทำงานขับเคลื่อนความรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้บริบทการพัฒนาที่ยั่งยืน ร่วมกับภาคเอกชนระดับแนวหน้าของไทย บุกเบิกโครงการปันผลเพื่อสังคม (Social Dividend Project) โดยการมอบเงินทุนตั้งต้นจำนวน 2 ล้านบาท สำหรับใช้ลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทเพื่อนำเงินปันผลมาใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ในแบบต่อเนื่องและยั่งยืน

ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว สถาบันไทยพัฒน์ จะนำโมเดล Social Business มาใช้จัดสรรเงินปันผลที่ได้รับเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือชุมชนเป้าหมายที่กำหนดร่วมกับ LPNในรูปแบบของการจัดหา (Procurement) สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชน โดย LPN จะมีส่วนร่วมในการสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน และได้รับผลิตภัณฑ์ที่วิสาหกิจเพื่อสังคม/ชุมชนผลิตและจำหน่าย มาใช้ในกิจการจากการจัดซื้อด้วยเงินปันผลที่ได้รับในแต่ละปีผ่านทางโครงการปันผลเพื่อสังคม

You Might Also Like

Pin It on Pinterest