ACTIVITIES

Milk for Kids บริจาคนมสดเพื่อเด็กๆ เมียนมา

29 มกราคม 2562…ช่วยให้เด็กนักเรียน 4,700 คน ในกรุงเนปิดอว์ กรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ได้ดื่มนมสดที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมปริมาณนมสดที่สนับสนุนแล้ว 37,200 ลิตร

วิรัติ วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมา ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด (ซี.พี. เมียนมา) นำคณะจิตอาสา ร่วมบริจาคนมสดให้แก่นักเรียนของโรงเรียน บีอีพีเอส (38), โรงเรียน บีอีพีเอส (12), และโรงเรียน บีอีพีเอส (29) ในกรุงย่างกุ้ง ภายใต้โครงการ  Milk for Kids  ปีที่ 3 ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัทฯ สนับสนุน 12 โรงเรียน ใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเนปิดอว์ กรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ช่วยให้เด็กนักเรียน 4,700 คน ได้ดื่มนมสดที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมปริมาณนมสดที่สนับสนุนแล้ว 37,200 ลิตร สอดคล้องตามแนวนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์เรื่องการตอบแทนสังคมด้านอาหารมั่นคงและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน

 

You Might Also Like