ACTIVITIES

ดีแทค+มูลนิธิรักบ้านเกิด เฟ้นหาเกษตรกรที่พร้อมยกระดับสู่ผู้ประกอบการส่งออก

27-28 กรกฎาคม 2563…เปิดรับสมัครแล้ว โครงการประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านปีนี้เกิด ปี 2563 ซึ่งปีที่ 12 ยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมการเกษตร ยกระดับเกษตกรสู่ผู้ประกอบการ ภายใต้แนวคิด “การเกษตรเพื่อการส่งออก” เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่มีความพร้อมในการพัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ไปสู่สากล ให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

คุณสมบัติเกษตรกรที่สมัครต้องประกอบด้วย

1.เป็นเกษตรกรหรือผู้ประกอบการเกษตร อายุ 17 – 50 ปี มีสินค้าหรือผลผลิตเป็นของตนเอง
2.มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองถูกต้อง
3.สินค้า/ บริการ /การผลิต/ การจำหน่าย ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้า และมีความพร้อมในการส่งออก
4.เป็นเกษตรกรที่มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ มีความรู้ตั้งแต่การผลิต การจัดการสินค้า และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไป
5.มีจิตสำนึกรักบ้านเกิด มุ่งมั่นพัฒนาชุมชน เกิดการเชื่อมโยงเครือข่าย เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินสนับสนุนจำนวน 10 คนดังนี้

-ผู้ชนะเลิศ ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 100,000 บาท
-รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 80,000 บาท
-รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ได้รับเงินสนับสนุน จำนวน 60,000 บาท
-เกษตรกรดีเด่น จำนวน 7 คนได้รับเงินสนับสนุนคนละ 30,000 บาท

เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 สิงหาคม 2563 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rakbankerd.com/rbk_foundation

ส่งใบสมัครได้ที่

1.มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด เลขที่ 499 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
2.อีเมล์ rbk_foundation@rakbankerd.com
3.สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัด ทุกแห่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02 016 5609-12 และ 081 655 2921

 

You Might Also Like