ACTIVITIES

ภายใต้เครือซีพี.บางส่วน ผนึกโมเดล CSR โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่,วางฐานทำร้านค้าปลีกรายย่อย @สระแก้ว

15 สิงหาคม 2563…มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์พัฒนาชีวิตชนบท เป็นแกนหลักในการทำงานตั้งแต่ปี 2532 โดยซีพีเอฟให้การสนับสนุนการก่อสร้างโรงเรือนที่ได้มาตรฐานและอุปกรณ์ พันธุ์ไก่ อาหารไก่ ให้แก่ทุกโรงเรียนในปีแรกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย รวมทั้งส่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเลี้ยงไก่ไข่และสัตวบาลให้ความรู้ คำแนะนำ และติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ การจัดการ แก่คุณครูและนัก เรียน

ปัจจุบัน มีพันธมิตรทั้งองค์กรและบริษัท ที่ร่วมสนับสนุนโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน ได้แก่ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด(มหาชน) หอการค้าญี่ปุ่น –กรุงเทพฯ ร่วมผนึกกำลังเพื่อแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย

ล่าสุด วิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว วินัยโตเจริญ อำเภอตาพระยา ผู้แทนเลขาธิการสพฐ. คณะผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต2 เยี่ยมชมโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียนบ้านโคกไพล ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนลำดับที่ 778 ในโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน โดยมี อภัยชนม์ วัชรสินธุ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ สุชาดา อิทธิจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) วราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจไก่ไข่ ซีพีเอฟ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ในพิธีส่งมอบและเปิดโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นทางการ

สำหรับซีพีเอฟ โครงการดังกล่าว ยังเป็นการส่งเสริมเด็กนักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้ด้านโภชนาการ การเกษตรแผนใหม่ ที่สามารถนำไปใช้เป็นอาชีพต่อไปได้ และเป็นการเสริมกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการเชิงธุรกิจ เนื่องจากผลผลิตไข่ไก่ที่ได้จะถูกนำส่งเข้าสหกรณ์ของโรงเรียน เพื่อขายให้โครงการอาหารกลางวันนักเรียน ทำให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ปัจจุบัน ซีพีเอฟได้พัฒนาระบบการติดตามผลการเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน โดยนำระบบ CHATBOT มาใช้ เป็นการรายงานข้อมูลผ่าน Line เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลการเลี้ยงได้ทุกวัน อาทิ จำนวนไก่และอาหาร จำนวนไก่ตายคัดทิ้ง ผลผลิตไข่ไก่ ไก่ปลด รายงานการเลี้ยง ต้นทุนและรายได้จากการจำหน่ายผลผลิตไข่ไก่ เป็นต้น โดยคุณครูและนักเรียนที่รับผิดชอบมีหน้าที่บันทึกข้อมูลดังกล่าวและรายงานผ่านระบบไลน์  หรือกรณีที่โรงเรียนพบปัญหาในการเลี้ยง ก็สามารถรายงานผ่านระบบดังกล่าวได้ เพื่อซีพีเอฟจะได้ส่งผู้เชี่ยวชาญหรือสัตวบาลให้คำแนะนำได้ทันท่วงที

สำหรับแม็คโคร โครงการนี้ ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจทุกรายต่างมีความภูมิใจ ที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับเยาวชนไทยที่ขาดแคลนและอยู่ในถิ่นทุรกันดารได้มีโภชนาการที่ดี ได้บริโภคอาหารที่มีประโยชน์มากมายอย่างไข่ไก่ ให้กับ 30 โรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียน ตชด. ในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ รวมถึงการได้รับความรู้ในด้านการทำร้านค้าปลีกรายย่อยแบบเข้าใจง่าย จากโครงการโชห่วยรุ่นเยาว์ โดยจะมีทีมงานแม็คโครจากจังหวัดต่างๆ เข้าไปถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน เพื่อให้น้องๆ ได้นำไปใช้ฝึกประสบการณ์ในร้านค้าสหกรณ์โรงเรียน หรือพัฒนาเป็นทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคตได้

ในโอกาสแม็คโครครบรอบ 31 ปีในปีนี้ การได้ส่งมอบโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน และการให้ความรู้โชห่วยรุ่นเยาว์ นอกจากจะทำให้เยาวชนไทยได้รับโอกาสทางโภชนาการ และการเรียนรู้ที่ดีแล้ว ยังช่วยตอกย้ำการเป็นองค์กรที่คำนึงถึงสังคมโดยรวมเป็นสำคัญ ซึ่งพร้อมจะก้าวไปด้วยกันกับลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ และสังคม

 

You Might Also Like