ACTIVITIES

ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ x กลุ่มมิตรผล Kick Off ‘อีสาน’ ศูนย์กลางสร้างเศรษฐกิจไทยสู่ภูมิภาคอาเซียน

15 ธันวาคม 2565…ประเดิมด้วย Isan BCG Expo 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด Collaboration : ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ คู่กับ ‘Isan BCG Forum 2022’ เป็นการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ รวมกว่า 80 ท่าน กว่า 40 Sessions เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG

ทำไมต้องเป็นอีสาน พื้นที่แห่งนี้ 50%เป็นพื้นที่เกษตรกรรม นอกจากนี้ยังมี Greater Mekong Subregion มีศักยภาพแห่งนวัตกรรมและความพร้อมในด้านต่าง ๆ ของภาคอีสาน เพื่อยกระดับให้ทุกมิติให้เติบโต พร้อมผลักดันโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาในภูมิภาค ‘อีสาน’ และในฐานะศูนย์กลางภูมิศาสตร์กลุ่ม CLMVT ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็น การเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ ยกระดับเทคโนโลยีทางการเกษตรและอาหาร ตลอดจนการท่องเที่ยวและเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์

“กลุ่มมิตรผล”  ยกระดับความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ได้พัฒนาโครงการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) ศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย ที่จะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งและโดดเด่นให้กับกลุ่มธุรกิจภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นสู่ Smart City รวมทั้งโอกาสในการพัฒนาอีสานให้เป็นศูนย์กลางด้านนวัตกรรมของลุ่มน้ำโขงได้ในอนาคต

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ กรรมการ กลุ่มมิตรผล อิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการ กลุ่มมิตรผล บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล และ กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) …จากซ้ายไปขวา

บรรเทิง ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร กลุ่มมิตรผล กล่าวว่า

“กลุ่มมิตรผล ดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลไทยมากว่า 65 ปี และมีโรงงานน้ำตาลตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่นมานานกว่า 27 ปี ซึ่งตลอดระยะเวลาของการดำเนินงาน เรามองเห็นว่าจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีศักยภาพและความพร้อมในด้านของพื้นที่เกษตรกรรม อีกทั้งยังเป็นจังหวัดในระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic Corridor: NeEC – Bioeconomy) ที่เชื่อมต่อเศรษฐกิจกลุ่มแม่น้ำโขงและจีนตอนใต้ผ่านเส้นทาง ASEAN Highway รวมถึงเป็นเมืองแห่งศูนย์รวมองค์ความรู้และเทคโนโลยีอันทันสมัย และมีเป้าหมายในการยกระดับสู่เมืองแห่งนวัตกรรมและ Smart City เราจึงได้ตั้งใจที่จะปรับปรุงและพัฒนาอาคาร ‘ขอนแก่น อินโนเวชั่นเซ็นเตอร์’ ซึ่งตั้งอยู่ในย่านนวัตกรรมใจกลางเมืองขอนแก่น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น ที่จะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูง ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างยั่งยืน”

กวิน ว่องกุศลกิจ กรรมการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ (KKIC) เปิดเผยถึงการได้ร่วมขับเคลื่อนระบบนวัตกรรมของประเทศไทย โดยจะนำเอาความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ รวมทั้งทรัพยากรต่าง ๆ ของเครือฯ มาสนับสนุนการพัฒนาย่านนวัตกรรมขอนแก่น

“เรามุ่งมั่นพัฒนาโครงการ ขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ ให้เป็นศูนย์กลางแห่งการพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สามารถเชื่อมโยงความรู้และกิจกรรมในย่านด้วยรูปแบบนวัตกรรมเปิด หรือ Open Innovation เป็นศูนย์รวมของการบ่มเพาะนวัตกรรุ่นใหม่ เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ งานวิจัย และความคิดสร้างสรรค์ ระหว่างผู้ประกอบการ อาจารย์ นักวิจัย และนวัตกร โดยมีศูนย์นวัตกรรมและวิจัยของกลุ่มมิตรผล ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ชั้น 9 ของอาคารแห่งนี้ พร้อมด้วยพื้นที่แสดงผลงาน สินค้า การจัดประชุม และโรงแรม แอดลิบ ขอนแก่น (Ad Lib Khon Kaen) ซึ่งนับเป็นการสร้าง Innovation Ecosystem และการทำงานร่วมกันของภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ที่สมบูรณ์ที่สุดของจังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การต่อยอดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าสูงของประเทศไทยต่อไป”

บางส่วนของงาน Isan BCG EXPO 2022

KKIC และกลุ่มมิตรผล ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 50 ราย จัดงาน Isan BCG EXPO 2022 งานมหกรรมนวัตกรรมยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอีสานและครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้แนวคิด ‘ร่วมอยู่ ร่วมเจริญ’ เพื่อขยายพลังความร่วมมือการขับเคลื่อนและพัฒนานวัตกรรมการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพในภาคอีสาน ซึ่งภาคอีสานมีศักยภาพและความพร้อมที่เหมาะสมในการพัฒนาเทคโนโลยี และสังคมสีเขียว”

งาน Isan BCG Expo 2022 ที่เพิ่งผ่านพ้นไป ณ Khon Kaen Innovation Centre จังหวัดขอนแก่น และบริเวณโดยรอบ อาทิ ย่านศรีจันทร์, เทศบาลเมืองนครขอนแก่น และถนนไก่ย่าง ในส่วน Walking Street Exhibition 3 โซนนิทรรศการหลัก

• Creative Zone: พบกับไอเดียต่อยอดอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ช่วยเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบท้องถิ่นด้วยศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ และความกล้ากลายเป็นสุดยอด Masterpiece สร้างแรงบันดาลใจจากความสามารถไร้ขีดจำกัดสู่เวทีโลก ประกอบด้วยกลุ่มสินค้าและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Creative Design รวมถึงสินค้างาน Hand Craft ต่าง ๆ

• Innovative Zone: นิทรรศการนวัตกรรมอาหารอีสานสร้างสรรค์ที่ได้แรงบันดาลใจจากทรัพยากรและวัตถุดิบท้องถิ่นในพื้นที่ภูมิภาคอีสาน มาประยุกต์นวัตกรรมผสมผสานเข้ากับความคิดสร้างสรรค์จนเกิดเป็นนวัตกรรมการกินรูปแบบใหม่จากรากฐานเดิม เพื่อต่อยอดและยกระดับวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่อาหารเพื่อปัจจุบันและอนาคตต่อยอดวัฒนธรรมอาหารอีสานสู่นานาชาติ รวมถึงนิทรรศการที่ให้ความรู้ในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการสู่เศรษฐกิจ ฐานนวัตกรรมด้วยรูปแบบการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ส่งเสริมความรู้ด้านนวัตกรรม ธุรกิจ BCG ย่านนวัตกรรมศรีจันทร์-กังสดาล

• Green Zone: พบกลุ่มสินค้านวัตกรรม ฟาร์มออแกนิก งานออกแบบที่ได้แรงบันดาลใจจาก BCG Model จนกลายเป็นผลงานสร้างโอกาส สร้างชีวิต และกิจกรรม Isan Organic Farm พื้นที่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในรูปแบบ Smart Organic Farm ที่ออกแบบวงจรฟาร์มอย่างเกื้อกูล (Farm cycle) ด้วย BCG Model

  • รู้จักเกษตรอินทรีย์ ความสำคัญของดินอีสานที่ไม่เหมือนที่ใดในโลก
  • เรียนรู้เทคนิคการเกษตรแบบลงมือผ่านแปลงจำลอง พร้อมกิจกรรมสำหรับเด็ก อาทิ ทำปุ๋ยหมัก และเลี้ยงไส้เดือน
  • กิจกรรมจัดการขยะ และแยกขยะรับ Earth Point
  • สาธิตเล้าไก่อินทรีย์

Isan Gastronomy Chef’s Table ส่วนหนึ่งของ Isan BCG Forum 2022

ขณะเดียวกัน ภายในงานยังจัดให้มีเวที ‘Isan BCG Forum 2022’ International Forum รวมถึงเวที Talk ที่เจาะลึกถึง BCG ในรูปแบบที่หลากหลายอย่างน่าสนใจ และเวที Green Stage โดยสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทย (Thai Organic Consumer Association) หรือ TOCA โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วน ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิด มุมมอง และประสบการณ์ รวมกว่า 80 ท่าน กว่า 40 Sessions เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ BCG และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาและเริ่มต้นธุรกิจ ร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยควบคู่กับการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ต่อไป

 

You Might Also Like