ACTIVITIES

ทำเรื่องสังคม ให้สำคัญ @ SOCIAL VALUE MATETRS 2020 : Bangkok

21 กันยายน 2563… ด้วยกรอบมาตรฐานการบริหารจัดการ ประเมินติดตามสู่การดำเนินงานแบบมุ่งเป้าผลสัมฤทธิ์ เพื่อเตรียมเร่งการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน SDGs ในอีก 10 ปีข้างหน้า


เพื่อให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญ ตลอดจนเกิดการประยุกต์และพัฒนากรอบการบริหารจัดการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม Social Value International Social Value Thailand ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้ง 8 หน่วย Social Value Accelerator พร้อมด้วยผู้สนับสนุนจากภาครัฐเอกชน จึงร่วมจัดงาน SOCIAL VALUE MATETRS 2020: Bangkok “Leadership for a Truly Sustainable Future” เพื่อเชิญชวน “ผู้นำเพื่อสังคม” ร่วมกำหนดทิศทางเป้าหมายสู่ปี 2030 อย่างสมดุลระหว่างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนในสังคมไทย โดยมีเป้าประสงค์ในการสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนได้ร่วมเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ร่วมดันคันเร่งประเทศบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการนำองค์ความรู้ ระบบการบริหารจัดการทางสังคม วางแผนประเมินติดตามสู่ผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม จากการเรียนรู้แบ่งปันและจุดประกายของ “ผู้นำสังคม” ในทวีปเอเชีย

ทั้งนี้ เป็นการนำเทรนด์ของผู้ขับเคลื่อนทั้งในระดับนโยบายจากทั้งภาครัฐ เอกชนและภาคสังคม ตลอดจนการเปิดตัวกลไกร่วมขับเคลื่อนสำคัญ Social Value Accelerator ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศในการขยายผลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกับเวทีตัวอย่าง “ผู้นำสังคม” ของไทยที่ริเริ่มทำเรื่องสังคมให้มีความสำคัญ ตั้งแต่ระดับนโยบายมาสู่การปฏิบัติ และการหวังผลติดตามพัฒนาปรับปรุงสู่การขับเคลื่อนกลยุทธ์อย่างมีส่วนร่วม เพื่อเชิญชวนเครือข่าย “ผู้นำสังคม” ไทยเข้าร่วมผนึกพลังแนวคิด แนวทางและความร่วมมือในการสร้างสรรค์ประเทศด้วยการบริหารจัดการเพื่อมุ่งเป้าสร้างเศรษฐกิจที่มั่นคั่ง สังคมที่มั่นคง และประเทศชาติเติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน

ชูบทบาทศูนย์กลางบูรณณาการมิติ “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการเชื่อมโยงศาสตร์การบริหารจัดการ สู่การ ส่งเสริมคามรู้ความเข้าใจ พัฒนาศักยภาพบุคคลากร หน่วยงานองค์กรที่มีความตั้งใจแต่ยังขาดพี่เลี้ยงในการส่งเสริมขีดความสามารถในการบริหารจัดการทางสังคมให้ตรงเป้า ตรงประเด็น และยังเป็นศูนย์กลางสำคัญในการเข้าถึงชุมชน/สังคม ควบคู่ไปกับการเปิดเวทีให้เยาวชน นิสิตนักศึกษาคณาจารย์ได้นำความรู้สู่การพัฒนาโจทย์สังคมจริง ผสานจุดแข็งด้วยการเชื่อมโยงเครือข่าย social value ทั้งในและต่างประเทศ หวังสร้างแรงกระเพื่อมในการขับเคลื่อนความมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนอย่างสร้างสรรค์ ตลอดจนมุ่งสร้างทักษะผู้ประกอบการทางสังคม และผลักดันวิสาหกิจเพื่อสังคมให้เติบโตและแข่งขันได้ในเวทีสากล

ลงทะเบียน

https://forms.gle/n2ErzXDbBCB1S7LW7
ช่องทางติดต่อ
📲 : 089-6801233 , 090-6693961
📩 : socialvaluethailand@nisecorporation.com
👍🏼 : https://th-th.facebook.com/socialvaluethailand/
🌐: https://www.socialvaluethailand.org/

 

You Might Also Like