Browsing Tag

ดร.อดิศวร์ หลายชูไทย

CSR

เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่น 1 กล้าคิด กล้าลุย กล้าก้าว ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึก “เยาวชนน่าน” พร้อมเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง

30 มิถุนายน 2566…เพราะเชื่อว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา” เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” จึงได้ริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึกให้เด็กมัธยมปลายจาก 8 โรงเรียน ในจังหวัดน่าน ทำธุรกิจจริง ผ่านหลักสูตร 3 แคมป์ ได้แก่ กล้าเรียน กล้าลุย และกล้าก้าว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถใช้ชีวิตในบ้านเกิด สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน

Continue Reading

CSR

Kick Off “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” สอนเยาวชนทำธุรกิจจริง ใน 66 วัน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

28 เมษายน 2566…ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุน “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” เปิดตัวด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” โดยวิทยากรมืออาชีพ กูรูด้านธุรกิจระดับประเทศ และผู้ประกอบการตัวจริง บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่านนำร่อง 8 โรงเรียน 40 คน พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกลับมาดูแลท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และสร้างความยั่งยืนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

Continue Reading

CSR

กสิกรไทย ชูความสำเร็จ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

10 ตุลาคม 2565…นับเป็นการตอบโจทย์การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโมเดลใหม่ในวงการศึกษาไทยคือเน้นพัฒนาจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (Research-based Learning: RBL) ภายใต้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของผู้เรียน เป็นทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเตรียมเยาวชนไทยด้วย Mindset ใหม่ สู่การเป็น Global Citizen โดยการจุดประกายพัฒนาการศึกษา-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วม 10 ปีที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจาก “เพาะพันธุ์ปัญญา” สู่ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปอยู่ใน Sandbox นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการแล้ว

Continue Reading

ALTERNATIVE

กสิกรไทยมี 1 ในตัวชี้วัดคือ “แบรนด์ที่ส่งเสริมสิทธิสตรี” ได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศระดับโลก

26 มกราคม 2563…กสิกรไทยได้รับเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งของดัชนีวัดความเสมอภาคทางเพศของบลูมเบิร์ก (GEI) ในปี 2563 ต่อเนื่อง และยังเป็นองค์กรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการคัดเลือกในปีนี้

Continue Reading

ACTIVITIES

เลือก 1 วัน/ปี ไม่ถือเป็นวันลา รวมพลังจิตอาสา

16 กรกฎาคม 2562…. คนกสิกรไทยไม่หยุดทำความดี และจะทำให้ดีกว่าปีที่ผ่านมา ด้วยการปันเวลางานเป็นเวลาจิตอาสาเพื่อให้สังคมมีความสุขอย่างยั่งยืนกับโครงการ “ทำดี ทำได้ ทำด้วยกันอีกนะ”

Continue Reading

TALK

เพาะพันธุ์ปัญญา จาก กล้า บ้า กลัว สู่รื่นรมย์ ปิติต่อเนื่อง น่านเพาะพันธุ์ปัญญา

24 พฤษภาคม 2562…เหตุใดเมื่อเอ่ยคำว่า “เพาะพันธุ์ปัญญา” จึงมักนึกถึงชื่อต่อมาคือ ธนาคารกสิกรไทย เพราะโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาเป็นการปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนของเยาวชนไทยภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และธนาคารกสิกรไทย ดำเนินงานมาตั้งแต่ปี 2555 – 2562

Continue Reading

ACTIVITIES

กสิกรไทย ฉลองความสำเร็จการออกหุ้นกู้เพื่อความยั่งยืน

22 ตุลาคม 2561…โลก และนักลงทุนระดับโลกขอบคุณ เงินที่ได้รับจากการขายหุ้นกู้ จะปล่อยสินเชื่อให้แก่โครงการที่เป็นประโยชน์ในด้านสิ่งแวดล้อมและสังคม   

Continue Reading