Browsing Tag

ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร

NEXT GEN

SET เผยแผนปี 67-69 เตรียมเครื่องมือช่วยบจ.ลดค่าใช้จ่าย”การเปิดเผยข้อมูลคาร์บอน”

30 มกราคม 2567…ในขั้นตอนที่ 2 จะมีเครื่องมือคำนวณข้อมูลที่บจ.จัดเก็บตัวเลขไว้แล้ว สามารถส่งมาให้ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ ซึ่งจะเป็นค่ากลางมาตรฐานก่อนส่งให้ Third Party ยืนยัน

Continue Reading

ACTIVITIES

SET จัดเวิร์กช็อปบริหารเงินหลังเกษียณ Happy Money, Happy Young Old

18 พฤษภาคม 2566…ดร. ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ และพรรณวดี ลดาวัลย์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดงาน พร้อมด้วย ดร. เมธี จันทวิมล วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมแชร์ความรู้และฝึกปฏิบัติ

Continue Reading

NEXT GEN

SET ส่งหลักสูตรรับมือเกษียณ “Happy Money, Happy Young Old” ให้คนไทยมีเงินใช้ยามเกษียณแบบยั่งยืน

2 พฤษภาคม 2566…ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์หรือมีสัดส่วนประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ร้อยละ 20 ของประชากรทั้งหมดซึ่งข้อมูล ณ สิ้นปี 2565 ประชากรไทยอายุ 60 ปีขึ้นไป อยู่ที่ร้อยละ 19.2 ประกอบกับผลสำรวจชี้ว่าคนไทยวัยเกษียณจะมีปัญหาทางการเงิน โดยพบว่าแม้จะมีผู้สูงอายุถึงร้อยละ54 ที่มีเงินออมไว้ใช้หลังเกษียณ แต่มูลค่าการออมส่วนใหญ่ต่ำกว่า 50,000 บาท ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพหลังเกษียณ นอกจากนี้ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังพึ่งพารายได้หลักจากคนอื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกหลาน หรือเบี้ยยังชีพ รวมถึงยังมีบางส่วนที่ยังทำงานอยู่ กลุ่มผู้สูงอายุร้อยละ 55 จึงยังอ่อนด้านความรู้ทางการเงิน

Continue Reading

NEXT GEN

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ชูแผน ESG เป็น 1 ในกลยุทธ์ 4 ด้าน สอดคล้องกับทุก Stakeholders

13-14 กุมภาพันธ์ 2566…นี่คือแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปี (2566-2568) การยึดหลักความยั่งยืนเป็นแกนขับเคลื่อนการทำงาน (Merge ESG with substance) ทั้งในและนอกองค์กรให้ความรู้นักลงทุน การให้ความรู้ผู้เกี่ยวข้องต่าง ๆ การใช้หลักดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน การสร้างให้เกิดโซเชียลเอนเตอร์ไพร์ส

Continue Reading

CSR

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือ สมาคม maiA คืนผืนป่าต้นน้ำ บ้านเวียง ร้องกวาง แพร่ 91 ไร่ ผ่านโครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect”

7 กรกฎาคม 2565…ภายใต้โครงการ Care the Wild: “ปลูกป้อง Plant & Protect” ที่ ต. บ้านเวียง อ. ร้องกวาง จ. แพร่ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และหน่วยงานพันธมิตร สมาคม maiA กรมป่าไม้ และภาคชุมชน ร่วมคืนผืนป่าบนพื้นที่รวม 91 ไร่ ใน ฟื้นฟูระบบนิเวศแก่พื้นที่ป่าต้นน้ำ สร้างแหล่งอาหารและสร้างรายได้แก่ชุมชนในท้องที่ 390 ครัวเรือน นำไปสู่การพัฒนาที่สมดุลและการอยู่ร่วมกันของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ในรูปแบบบริการทางธรรมชาติ

Continue Reading

ACTIVITIES

ตลาดหลักทรัพย์ฯ รุกสถานีขยะล่องหน คุ้งบางกะเจ้า ปี 2

16 มิถุนายน 2565….ขยายพันธมิตรในพื้นที่ต้นแบบชุมชนดูแลสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด “รวมพลังมหาชุมชน คุ้งบางกะเจ้า” เชื่อมโยงบริษัทจดทะเบียนกับภาคชุมชน สร้างจิตสำนึกและปรับพฤติกรรมการบริหารจัดการขยะแก่ทุกกลุ่มในชุมชน ตั้งแต่ประชาชน ผู้ประกอบการ และหน่วยงาน เป้าหมายขยะที่นำมาแลก 15 ตันตลอดปี พร้อมเดินหน้าให้ความรู้เจาะกลุ่มเยาวชน ปลูกฝังแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนความยั่งยืน

Continue Reading

NEXT GEN

SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต “ขับเคลื่อนความมั่งคั่งด้วยความยั่งยืนในแนวทาง ESG ที่เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก”

9 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดสัมมนา “SET ก้าวสู่ปีที่ 48 ขับเคลื่อนตลาดทุนแห่งอนาคต” ภายใต้แนวคิด “Make it Work for Future” โดยมีผู้บริหารและผู้เชี่ยวชาญภาคเศรษฐกิจและธุรกิจ มาร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองการขับเคลื่อนตลาดทุนไทยก้าวสู่อนาคตครอบคลุมทั้งมิติธุรกิจและความยั่งยืน ที่มุ่งสร้างสรรค์ให้ตลาดทุนไทยเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

Continue Reading