SD DAILY

SD Daily : คาโอ Upcycling #TurnTrash2Trendy

22 มกราคม 2567…เปลี่ยนขยะพลาสติกเหลือใช้ที่เกิดจากกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรมต่าง ๆ กว่า 50 ตัน สู่ของใช้รักษ์โลกกว่า 2 แสนชิ้นที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า

สำหรับโครงการ Upcycling #TurnTrash2Trendy คาโอได้นำขยะพลาสติกใหม่ที่เหลือจากกระบวนการผลิต ได้แก่ เศษพลาสติกที่เหลือจากการตัดขอบผ้าอนามัยลอรีเอะ (Trim) จำนวน 28,669 กิโลกรัม และบรรจุภัณฑ์ที่เหลือจากการปรับเปลี่ยนโฉมแบรนด์ผงซักฟอกแอทแทค เก็บสะสมเพื่อนำมา Upcycling แทนการทำลายทิ้งเหมือนในอดีต จำนวน 8,399 กิโลกรัม รวมทั้งหมดอยู่ที่ 37,068 กิโลกรัม มาผ่านขั้นตอนการล้าง และหลอมเป็นเม็ดพลาสติก เพื่อนำไปขึ้นรูปเป็นของพรีเมียมรักษ์โลกที่หลากหลาย ได้แก่ ตะกร้า, กะละมัง, กระเป๋า, กล่องอเนกประสงค์ และเก้าอี้นั่งมีฝา จำนวนทั้งสิ้น 202,020 ชิ้น เพื่อมอบให้เป็นของใช้ภายในบ้านสำหรับคุณแม่บ้านพ่อบ้าน โดยของพรีเมียมแต่ละชิ้นผลิตจากบรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในปริมาณที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น

 

-ตะกร้า 100 ใบ ใช้ส่วนประกอบพลาสติกจากถุงบรรจุภัณฑ์แอทแทค (Attack) ลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิตได้ 344 กิโลกรัม
-กระเป๋า 100 ใบ ใช้ส่วนประกอบพลาสติกจากเศษผ้าอนามัยลอรีเอะ (Laurier) ลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิตได้ 22 กิโลกรัม
-กะละมัง 100 ใบ ใช้ส่วนประกอบพลาสติกจากถุงบรรจุภัณฑ์แอทแทค (Attack) ลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิตได้ 27 กิโลกรัม
-เก้าอี้นั่งมีฝา 100 ใบ ใช้ส่วนประกอบพลาสติกจากเศษผ้าอนามัยลอรีเอะ (Laurier) ลดขยะพลาสติกจากกระบวนการผลิตได้ 55 กิโลกรัม

นับเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องสิ่งแวดล้อม ภายใต้การดำเนินธุรกิจตามนโยบายและกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างยั่งยืนของคาโอ (Kao ESG Strategy) หรือ “Kirei Lifestyle Plan” ในเรื่อง “สิ่งแวดล้อม” หรือ “การสร้างโลกที่สะอาดและสมบูรณ์” จึงเป็นหนึ่งในแนวทางสำคัญในการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดการขยะเป็นศูนย์ (Zero Waste) เพื่อบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ.2040

 

You Might Also Like