NEXT GEN

เครือเบทาโกร “เพื่อคุณภาพชีวิต” @SB’ 19 Chumphon Oceans & Beyond

22 ตุลาคม 2562…กว่ากึ่งศตวรรษเครือเบทาโกร นอกจากเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหารครบวงจรของประเทศไทยแล้ว เครือเบทาโกรยังได้รับความเชื่อถือในมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย

ทั้งนี้ ได้รับรางวัลดีเด่นด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และมาตรฐานการผลิตมากมายทั้งระดับประเทศและระดับสากล ครอบคลุมตั้งแต่ธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์สำหรับสุขภาพสัตว์ ไปจนถึงผลิตภัณฑ์อาหารคุณภาพเพื่อการส่งออกและจำหน่ายในประเทศ

“งาน Susutainable Brand ปีนี้ นับได้ว่ามีความหมายต่อพวกเรามาก เพราะจัดในพื้นที่เดียวกันกับพื้นที่การพัฒนาชุมชนชายฝั่งของเครือเบทาโกร”

วนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร เครือเบทาโกร เริ่มกล่าวถึงความสำคัญของงาน  พร้อมทั้งอธิบายถึงจังหวัดชุมพร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่สวยงามและอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายของสัตว์น้ำและระบบนิเวศชายฝั่งทะเล มีของดีในท้องถิ่นอยู่อีกมาก งาน Susutainable Brand ที่จัด ช่วยก่อให้เกิดการจุดประกายทางความคิดในสิ่งใหม่ ๆ มีการสร้าง Network ของผู้เกี่ยวข้อง และทำให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆในเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้สามารถนำองค์ความรู้มาต่อยอดงานพัฒนาชุมชนในรูปแบบ Holistic, Area-based ที่เครือเบทาโกรเป็นผู้ริเริ่มและกำลังดำเนินการอยู่ร่วมกับ11สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐ-ภาคเอกชนในพื้นที่ 17 แห่งทั่วประเทศ

“เราคาดหวังว่า การได้มีโอกาสได้พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้ที่เข้ามาร่วมงาน จะก่อให้เกิดความเข้าใจวัตถุประสงค์และเป้าหมายของความเจริญอย่างยั่งยืนของแต่ละฝ่าย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความเข้าใจที่เกิดขึ้น จะนำไปสู่การร่วมมือกันมีส่วนร่วมและผลักดันให้เกิดการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่างมี Impact”
วนัสกล่าวในท้ายที่สุด อยากเชิญชวนผู้ร่วมงาน แลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในเรื่องการการพัฒนาชุมชน และสนับสนุนให้ชุมชนจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนในรูปแบบ Social Enterprise โดยใช้ของดีในท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดให้เกิดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาถ้องถิ่น (Geographical Indications) เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนของชุมชนเอง โดยทางเครือเบทาโกรเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ ชุมชน ภาครัฐ มหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายในการร่วมพัฒนาชุมชนอย่างครบทุกมิติ  #SB19Chumphon 

เครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต”

You Might Also Like