NEXT GEN

SET Sustainability Forum เผย “ภาคธุรกิจไทยต้องการภาวะผู้นำมากที่สุด”

21 กุมภาพันธ์ 2566…ผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ เจาะประเด็นแนวโน้มด้านความยั่งยืนที่สำคัญ และส่งผลกระทบต่อการกำหนดทิศทางธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง และการลงทุน

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถาพิเศษ “Sustainability Transformation – the Real Test for Leadership” พร้อมด้วยผู้เชี่ยวชาญด้าน ESG ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองและชี้ถึง วิถีของ ESG ที่สำคัญ ดังนี้

-การปรับตัวของภาครัฐในมิติสิ่งแวดล้อม สืบเนื่องจากประชุม COP26/COP27 ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจในประเทศไทย โดยเฉพาะด้านกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นทั้งความเสี่ยงและโอกาสของธุรกิจ
-ประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดทั้งห่วงโซ่คุณค่า ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเพิ่มขึ้นอย่างมาก
-ความสำคัญของข้อมูล ESG ต่อผู้ลงทุน ซึ่งเป็นปัจจัยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนของผู้ลงทุนทั่วโลก
-ความเสี่ยงด้าน ESG ที่ผู้นำทุกภาคส่วนควรรู้และให้ความสำคัญ ซึ่งครอบคลุมถึงการปรับตัวของธุรกิจ บทบาทของคณะกรรมการ การนำเครื่องมือมาใช้ประเมินความเสี่ยง รวมถึงมุมมองจากผู้ลงทุนสถาบัน

ดร.ประสาร เปิดเผยว่า ปี 2566 เป็นปีที่ภาคธุรกิจไทยต้องการ “ภาวะผู้นำ”มากที่สุด เนื่องจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมรุนแรงซับซ้อนยิ่งขึ้น ส่งผลกระทบต่อเนื่องและใกล้ตัวเข้ามาทุกที อย่างไรก็ตาม ไทยยังมีศักยภาพและข้อได้เปรียบ หากไม่เร่งปรับตัวจะเสียโอกาสและขีดความสามารถในการแข่งขันในที่สุด ที่สำคัญ ปัจจัยความสำเร็จในการเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนให้ทันเวลา คือ ผู้นำองค์กรต้องเป็นผู้นำที่มององค์รวม คือ ทั้ง E, S และ G ผู้นำที่พร้อมลงมือทำสามารถนำพาองค์กรเรียนรู้เท่าทันโลก และสามารถทำงานกับทุกฝ่าย เพื่อสานพลังพลิกสถานการณ์หรือสร้างผลกระทบเชิงบวกอย่างเป็นรูปธรรม

“นี่คือ บททดสอบของผู้นำที่แท้จริง ณ ทางแยกที่เราต่างเผชิญร่วมกันอยู่ในวันนี้ ทางหนึ่งคือ Business as Usual หรือคิดว่า อีกตั้งหลายบริษัทก็ยังไม่ได้เริ่ม เราก็ยังไม่ต้องทำหรอก หรือเราจะเป็นผู้นำที่เล็งเห็นว่า จริง ๆ แล้ว บริษัทเราลดการใช้ทรัพยากรและพลังงานลงได้อีกมาก บริษัทเราช่วยสังคมพัฒนาคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพได้ผ่านสวัสดิการพนักงานที่ดูแลไปจนถึงลูกเขาในช่วงอายุต่างๆ”

ในส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯ มีการสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญและดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง โดยการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ อัปเดตทิศทาง ESG และสร้างเครือข่ายบุคลากรที่ทำงานด้านความยั่งยืนในตลาดทุนและที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน รวมทั้งสร้างเครื่องมือด้าน ESG เพื่อสนับสนุนภาคธุรกิจ

 

You Might Also Like