NEXT GEN

SET เผยแพร่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับ บจ. เพื่อการเปิดเผยข้อมูล ESG

6 พฤษภาคม 2565…พร้อมเอกสารแนะนำตัวชี้วัดด้านความยั่งยืน (ESG Metrics) ตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อเป็นแนวทางการเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนอย่างโปร่งใส มีคุณภาพ และเป็นมาตรฐาน เน้นความสอดคล้องกับแบบ 56-1 One Report รวมถึงยังใช้เป็น Checklist สำคัญในการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนอย่างยั่งยืน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขับเคลื่อนแนวคิดภาคการเงินเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Finance) โดยสนับสนุนให้ธุรกิจนำประเด็นด้าน ESG ไปปฏิบัติและวัดผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนและมีคุณภาพ

คลิกภาพเข้าสู่คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับ บจ.

ปัจจุบัน ข้อมูลด้าน ESG มีความจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนเช่นเดียวกับข้อมูลด้านการเงิน เนื่องจากทำให้ผู้ลงทุนเข้าใจปัจจัยความเสี่ยง โอกาส และมุมมองของการประกอบธุรกิจในมิติที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น อีกทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับศักยภาพในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวด้วย

“คู่มือการรายงานความยั่งยืนสำหรับบริษัทจดทะเบียนฉบับนี้ ถือเป็นการยกระดับการรายงานความยั่งยืนของตลาดทุนให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่หลากหลายและรองรับความต้องการของผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ที่สำคัญตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีการนำข้อมูล ESG ไปใช้พัฒนาธุรกิจ รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการลงทุนอย่างยั่งยืน โดยส่งเสริมตั้งแต่ต้นทางคือการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะนำเข้าสู่ระบบจัดการข้อมูลด้านความยั่งยืนสำหรับตลาดทุน หรือ ESG Data Platform ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้าน ESG ที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียในอุตสาหกรรม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการพัฒนาตลาดทุนเพื่อทุกภาคส่วน “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

คลิกภาพ อ่านเนื้อหาเครื่องมือพัฒนาธุรกิจสู่ความยั่งยืน

 

ทั้งนี้ ภายหลังการเผยแพร่คู่มือฉบับดังกล่าวแล้ว ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะสื่อสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การสัมมนาออนไลน์ รวมถึงหลักสูตรอบรมการรายงานความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจดทะเบียนสามารถเปิดเผยและรายงานข้อมูลด้านความยั่งยืนได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสมกับบริบทของธุรกิจ โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดคู่มือและเอกสารได้ที่ www.setsustainability.com

 

You Might Also Like