NEXT GEN

AIS X SET พร้อม LiVE Platform ก่อนเข้าสู่ LiVE Exchange แหล่งระดมทุน SMEs & Startups ต้นปี 2565

11 ธันวาคม 2564… เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเติบโตตลอดจนการขยายตัวของผู้ประกอบการในกลุ่มดังกล่าว และยังพัฒนา Platform ที่จะสนับสนุนการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการเข้าสู่ตลาดทุน

ความร่วมมือกับ เอไอเอส ใน LiVE Platform ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

1.การพัฒนาสื่อเรียนรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs และ Startups ในองค์ความรู้ที่เหมาะกับการแข่งขันทางธุรกิจ อาทิ โอกาสของธุรกิจในยุค 5G , ความสำคัญของภัยไซเบอร์, Cloud , การสร้าง Brand / การพัฒนาสินค้าและบริการในยุค Digital, Leadership ในโลกยุค Digital, การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล

2.การสร้างโอกาสในการเติบโตของผู้ประกอบการผ่านการเจรจาธุรกิจ ที่จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ หรือ Business Matching พร้อมความรู้เกี่ยวกับระบบงานที่สำคัญ หรือ Enterprise system ตลอดปี 2565 โดยผู้ประกอบการ SMs และ Startups สามารถเข้าร่วมเรียนรู้ใน LiVE Platform ได้แล้วทาง https://www.live-platforms.com/

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส กล่าวว่า ในฐานะ Digital Life Service Provider นอกเหนือจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนความแข็งแกร่งของทุกอุตสาหกรรมและยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของทุกภาคส่วนแล้ว

“จุดยืนในการทำงานกับ Startups มาโดยตลอดคือ ใช้ศักยภาพทั้งจากภายใน ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแพลตฟอร์ม องค์ความรู้ ทั้งของ AIS และในกลุ่ม Singtel รวมถึงการเชื่อมต่อกับกลุ่มพันธมิตรภายนอก และกลุ่มนักลงทุน เพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน การเข้าไปทำงานร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการเป็นหนึ่งในพันธมิตรของ LiVE Platform ในส่วนของ Scaling Up Platform ที่มุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโตทางธุรกิจและการเตรียมความพร้อมในการระดมทุนของ SMEs และ Startups ด้วยการจัดให้มีหลักสูตรการอบรมเชิงลึก การจัดให้มีระบบงานที่สำคัญ การจัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจและการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ ซึ่ง AIS ได้ระดมทีมผู้บริหารมาร่วมกันส่งมอบองค์ความรู้อย่างเต็มที่เพื่อให้ SMEs และ Startups สร้างความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดทุน”

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า “ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนผ่านกลไกตลาดทุนของผู้ประกอบการทุกขนาด โดยเฉพาะ SMEs และ Startups ซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

“เราได้พัฒนา LiVE Platform ขึ้นซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยเตรียมความพร้อมในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและยกระดับศักยภาพ SMEs และ Startups ไทยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ผ่านความร่วมมือกับองค์กรและหน่วยงานพันธมิตร โดย AIS จะเข้ามาเป็นหนึ่งในพันธมิตรที่ร่วมมอบองค์ความรู้ใน LiVE Platform เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจ ซึ่ง AIS นับเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีที่จะช่วยปลดล็อคและขยายโอกาสของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ยังอยู่ระหว่างการพัฒนา LiVE Exchange ซึ่งเป็นตลาดรองสำหรับ SMEs และ Startups โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในไตรมาส 1 ปี 2565”

สมชัย ย้ำในตอนท้ายถึงความภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในการส่งเสริมความแข็งแกร่งของ SMEs และ Startups ให้สามารถใช้นวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ และพร้อมเป็นอีกหนึ่งเรือธงนำพาประเทศฝ่าวิกฤต รับมือกับความท้าทายที่เราต่างเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันได้อย่างดีที่สุด

 

You Might Also Like