NEXT GEN

กลยุทธ์จัดหาเงินทุน IVL เน้นแหล่งเงินทุนที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อเป้าหมายด้านความยั่งยืน

12 พฤศจิกายน 2564…อินโดรามา เวนเจอร์ส หรือ IVL บริษัทเคมีภัณฑ์ชั้นนำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability-Linked Bond: SLB) 3 ชุด มูลค่ารวม 10,000 ล้านบาท สะท้อนความมุ่งมั่นที่มีมาอย่างยาวนานของบริษัทฯ ต่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยหุ้นกู้ฯ ที่ออกครั้งนี้ถือเป็น SLB ที่มีมูลค่าสูงสุดในประเทศไทยและเป็นรายแรกที่เสนอขายให้กับทั้งผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

Yash Lohia (ยาช โลเฮีย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านความยั่งยืน บมจ.อินโดรามา เวนเจอร์ส กล่าวว่าหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวสะท้อนความมุ่งมั่นที่ชัดเจนของไอวีแอลต่อความยั่งยืนและการสร้างแรงจูงใจให้กับทั้งบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสียของ

“นับเป็นก้าวสำคัญต่อการดำเนินงานของเราที่จะเพิ่มศักยภาพให้แก่โครงสร้างเงินทุนของไอวีแอล รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้เข้ามามีส่วนร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ ความสำเร็จของการออกหุ้นกู้ฯ ครั้งนี้ แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่านักลงทุนให้ความสำคัญกับการแก้ปัญหาโลกร้อน และกำลังปรับทิศทางการลงทุนไปสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน หุ้นกู้สนับสนุนความยั่นยืนในวันนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าตลาดทางการเงินเห็นคุณค่าในความพยายามดำเนินงานด้านความยั่งยืนของเรา และเราหวังว่าจะได้ร่วมกันสร้างอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น”

ธิติ ตันติกุลานันท์ ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ธนาคารกสิกรไทย หรือ KBank กล่าวว่า การที่ธนาคารการได้ร่วมงานกับ IVL ในการทำธุรกิจนี้ เป็นการพัฒนาด้านความยั่งยืนครั้งสำคัญสำหรับตลาดทุนในประเทศไทย

“หุ้นกู้สนับสนุนความยั่งยืนถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักลงทุนไทย แต่เป็นเครื่องมือทางการเงินที่สร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมต่อผู้ออกหุ้นกู้ฯ และนักลงทุน สำหรับหุ้นกู้ฯ ของ IVL นี้มีโครงสร้างที่แตกต่างจากการปรับอัตราดอกเบี้ยอย่างที่เคยมีมาแล้วในตลาด เนื่องจากมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในเรื่องของการซื้อการรับรองคุณลักษณะพลังงาน (Energy Attribute Certificate: EAC) หรือการชดเชยในรูปแบบของการซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Offsetting) ซึ่งจะช่วยส่งเสริมเป้าหมายด้านความยั่งยืน และเป็นการนำเสนอนวัตกรรมให้แก่ตลาด การตอบรับอย่างดีต่อการออกหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวเป็นเครื่องยืนยันถึงความมั่นใจต่อ IVL และความสนใจด้านความยั่งยืนของนักลงทุน”

Yash Lohia (ขวา) และธิติ ตันติกุลานันท์ (ซ้าย)

หุ้นกู้ฯ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การจัดหาเงินทุนของ IVL ซึ่งมุ่งเน้นแหล่งเงินทุนที่เกี่ยวเนื่องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ทั้งยังสอดคล้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ได้แก่ มาตรฐานการออกหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ International Capital Markets Association (ICMA) และหลักการการจัดหาเงินทุนส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability Linked Loan Principles) ของ Loan Market Association (LMA)

SLB ครั้งนี้กำหนดเงื่อนไขที่เชื่อมโยงกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของ IVL ทั้งการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรงและทางอ้อมให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ภายในปี 2568 (เทียบกับปีฐาน 2563) การใช้ขวด PET หลังการบริโภคในการรีไซเคิลได้ในจำนวนไม่น้อยกว่า 750,000 ตันต่อปี ภายในปี 2568 และการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของปริมาณไฟฟ้าที่บริษัทฯ ใช้ ภายในปี 2573

โครงสร้างหุ้นกู้ส่งเสริมความยั่งยืนของ IVL ทั้ง 3 ชุดประกอบด้วยอายุ 5 ปี 7 ปี และ 10.5 ปี เสนออัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.48 ร้อยละ 3.00 และร้อยละ 3.60 ต่อปี ตามลำดับ โดยมีกลุ่มผู้ลงทุนเป้าหมายคือ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนาคารพาณิชย์ บริษัทประกันชีวิต สหกรณ์ออมทรัพย์ และบุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนรายใหญ่

ทั้งนี้ เนื่องด้วยเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความยั่งยืนได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีปริมาณจองซื้อสูงถึงกว่า 17,800 ล้านบาท ซึ่งสูงถึง 3 เท่าจากมูลค่าหุ้นกู้ที่บริษัทฯ ตั้งใจจะออกและเสนอขายครั้งแรกที่ 6,000 ล้านบาท และมีส่วนสำรองเพิ่มเสนอขายเพิ่มเติม (green shoe option) อีก 4,000ล้านบาท ดังนั้น เพื่อรองรับการจองซื้อจำนวนมากจากนักลงทุน บริษัทฯ จึงตัดสินใจใช้ green shoe option และเพิ่มการออกเสนอขายหุ้นกู้ฯ เป็น 10,000 ล้านบาท ซึ่งถือเป็นการเสนอขาย SLB ที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประเทศไทย โดยมีธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ และธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้

ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด หุ้นกู้ฯ ทั้ง 3 ชุดจะมีการซื้อการรับรองคุณลักษณะพลังงาน (Energy Attribute Certificate: EAC) หรือการชดเชยในรูปแบบของการซื้อคาร์บอนเครดิต (Carbon Credit Offsetting) ในกรณีที่บริษัทฯ ไม่สามารถบรรลุตัวชี้วัดและเป้าหมายด้านความยั่งยืน (Sustainability Performance Targets: SPT)

หุ้นกู้ฯ รุ่นอายุ 5 ปี และ 7 ปี กำหนดวันประเมินผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และหุ้นกู้ฯ รุ่นอายุ 10.5 ปี จะประเมินผล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2573 ซึ่งผลการดำเนินงานตาม SPT จะได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบทานอิสระตามช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ IVLจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ฯ ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระคืนเงินกู้เดิม

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ทริสเรทติ้งจัดอันดับความน่าเชื่อถือสำหรับหุ้นกู้ฯ ดังกล่าวที่ระดับ AA- ด้วยแนวโน้ม “Stable” จากการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอนุพันธ์ ประกอบกับการเติบโตของกำไรของ IVL

ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ IVL ได้รับสินเชื่อที่มีเงื่อนไขเกี่ยวเนื่องกับผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ในฐานะผู้นำระดับโลกที่ดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environment, Social, Governance: ESG) ได้แก่ สินเชื่อสีเขียว (Green Loan) รายแรกของประเทศไทยมูลค่า 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และ 200 ล้านยูโรจากธนาคารมิซูโฮของประเทศญี่ปุ่น สินเชื่อสนับสนุนความยั่งยืนซึ่งอนุมัติให้แก่บริษัทต่างชาติ (Sustainability-Linked Ninja Loan) รายแรกของประเทศไทยมูลค่า 225 ล้านเหรียญสหรัฐ จากธนาคารและสถาบันการเงิน 16 แห่งในประเทศญี่ปุ่น และสินเชื่อสีน้ำเงินมูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐ จัดสรรโดย International Finance Corporation และได้รับการสนับสนุนจาก Asian Development Bank และ DEG

 

You Might Also Like