NEXT GEN

สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส + ผู้นำศาสนาอื่น ๆ และนักวิทยาศาสตร์ มีข้อเสนอก่อน COP26

19 ตุลาคม 2564…ที่วาติกัน ผู้นำศรัทธาซึ่งเป็นตัวแทนของศาสนาหลักของโลกได้เข้าร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศยกระดับความมุ่งมั่น และเร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศก่อนการประชุม UN Climate Change Conference COP26 ในเดือนพฤศจิกายนที่กลาสโกว์

ทั้งนี้ ผู้นำศรัทธาเกือบ 40 คนลงนามในคำอุทธรณ์ร่วม ซึ่งสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสได้เสนอต่อ Alok Sharma ประธานการประชุม COP26 และ ลุยจิ ดิ ไมโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิตาลี

ผู้ลงนามประกอบด้วยตัวแทนที่มีชื่อเสียงจากทั้งนิกายคริสเตียน อิสลามสุหนี่ และชีอะห์ ฮินดู ซิกข์ พุทธศาสนา ลัทธิขงจื๊อ ลัทธิเต๋า โซโรอัสเตอร์ และเชน ซึ่งเป็นตัวแทนของผู้นำศรัทธาในวงกว้าง การอุทธรณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากแถลงการณ์ร่วมที่คล้ายกันซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 8 กันยายน โดยผู้นำของนิกายโรมันคาธอลิก โบสถ์อีสเทิร์นออร์ทอดอกซ์ และแองกลิคัน คอมมูเนียน ซึ่งเรียกร้องให้ผู้คนอธิษฐานก่อนผู้นำโลกร่วมการประชุม COP26

หลังจากหลายเดือนของการพูดคุยของผู้นำศรัทธาและนักวิทยาศาสตร์ ตามมาด้วยการรวมตัวกันเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนที่คุกคามโลก โดยรายละเอียดเอกสารของความร่วมมือดังกล่าวระบุว่า

ความเชื่อและจิตวิญญาณของเราได้บ่มเพาะให้ตระหนักถึงการดูแลครอบครัวของมนุษยชาติ รวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่ ทุกวันนี้ เราพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างลึกซึ้งกับธรรมชาติ

วิกฤตการณ์หลายอย่างที่มนุษยชาติกำลังเผชิญนั้นเชื่อมโยงกับวิกฤตค่านิยม จริยธรรม และจิตวิญญาณ ซึ่งในท้ายที่สุด เราทุกคนต้องเป็นผู้ดูแลสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ รวมไปถึงสร้างกระแสเรียกร้องให้คนรุ่นหลังดูและร่วมมือรักษาโลก

เราต้องการกรอบแห่งความหวังและแรงกระตุ้น แต่เราต้องเปลี่ยนวิธีที่จะทำใหเกิดการพัฒนาด้วย ภาวะโลกร้อนเป็นภัยคุกคามร้ายแรง เราสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพอากาศร่วมกัน ขณะที่การดำเนินการในแต่ละระดับก็ต้องแตกต่างกันด้วย

ที่ผ่านมา ทั่วโลกตั้งเป้าหมายเดียวกัน คือ บรรลุการปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์โดยเร็วที่สุด โดยประเทศที่มั่งคั่งขึ้นเป็นผู้นำในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของตนเอง และสนับสนุนทางการสำหรับโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้แก่ประเทศที่ยากจนกว่า รัฐบาลทุกประเทศต้องใช้ทุกวิถีทางที่จะจำกัดอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกที่เพิ่มขึ้นเป็น 1.5 องศาเซลเซียสเหนือระดับก่อนยุคอุตสาหกรรม

เราอยากร้องขอให้ทุก ๆ ประเทศให้ความรับผิดชอบสูงสุดต่อเรื่องนี้ และใช้ศักยภาพที่มีในปัจจุบันสนับสนุนทางการเงินอย่างเต็มกำลังแก่ประเทศเปราะบาง รวมถึงยอมรับเป้าหมายใหม่ เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับตัว และจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขณะที่สิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองและชุมชนท้องถิ่นต้องได้รับความสนใจเป็นพิเศษ

เราขอเรียกร้องให้รัฐบาลยกระดับความมุ่งมั่น และความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ: สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด นำแนวปฏิบัติการใช้ที่ดินอย่างยั่งยืนมาใช้ เปลี่ยนระบบอาหารให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเคารพวัฒนธรรมท้องถิ่น ยุติความหิวโหย ส่งเสริมวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อพนักงานจากการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างเต็มที่ เราเรียกร้องให้สถาบันการเงิน ธนาคาร และนักลงทุนนำการสนับสนุนทางการเงินที่มีความรับผิดชอบมาใช้ และขอให้องค์กร ภาคประชาสังคม และทุก ๆ คนเผชิญกับความท้าทายเหล่านี้ด้วยจิตวิญญาณแห่งความร่วมมือ

ในส่วนของเรา เราเน้นย้ำถึงความสำคัญของ:

• พยายามอย่างยิ่งที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในใจในหมู่สมาชิก โดยใช้พื้นฐานดั้งเดิมเน้นความผูกพันกับโลกและต่อผู้อื่น
• กระตุ้นสถาบันการศึกษาและองค์กรด้านวัฒนธรรมของเราในการเสริมสร้างและจัดลำดับความสำคัญของการศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการระบบนิเวศ
• พูดคุยอย่างจริงจังกับสาธารณะเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม
• ให้ประชาคมและสถาบันต่าง ๆ มีส่วนร่วมกับเพื่อนบ้านของพวกเขา เพื่อสร้างชุมชนที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น
• เน้นย้ำความสำคัญของการลดการปล่อยคาร์บอน
• ส่งเสริมให้ชุมชนยอมรับวิถีชีวิตที่ยั่งยืน
• มุ่งมั่นที่จะจัดการลงทุนทางการเงินให้สอดคล้องกับมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม
• ประเมินสินค้าที่ซื้อและบริการที่จ้างทำด้วยกรอบความคิดเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกัน

คนรุ่นต่อไปจะไม่มีวันให้อภัย หากละทิ้งโอกาสที่จะปกป้องบ้านของเรา เราใช้ทรัพยากรไปมากมาย เราต้องไม่ทิ้งทะเลทรายไว้ให้ลูกหลาน นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าอาจเหลือเวลาเพียงทศวรรษเดียวในการฟื้นฟูโลก เราอยากวิงวอนกับประชาคมระหว่างประเทศซึ่งรวมตัวกันที่ COP26 ให้ดำเนินการอย่างรวดเร็ว รับผิดชอบ และแบ่งปัน เพื่อปกป้อง ฟื้นฟู และรักษามนุษยชาติที่เผชิญปัญหา  ซึ่งเราขอเชิญชวนให้ทุกคนเข้าร่วมการเดินทางครั้งนี้

 

ที่มา

You Might Also Like