CSR

รวมพลังเคทีซี-เศรษฐเสถียร-โสตศึกษา-สมาชิกเคทีซีพราว พัฒนาเสริมศักยภาพผ่าน “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

13 พฤศจิกายน 2563…ทุกคนบนโลกย่อมต้องการสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และการไม่เลือกปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการ ซึ่งมักเป็นกลุ่มที่ถูกสังคมมองข้าม ด้วยเหตุนี้ “เคทีซี” จึงเข้ามาร่วมเป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนกิจกรรมในการผลักดันเยาวชนพัฒนาศักยภาพเพื่อการพึ่งพาตนเอง โดยไม่มีขีดจำกัดเรื่องความบกพร่องทางร่างกายผ่านโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ซึ่งเริ่มขึ้นเป็นปีแรกในปี 2562 ที่ผ่านมา ที่โรงเรียนเศรษฐเสถียร

โดยหลักการของโครงการดังกล่าวมาจากความเชื่อที่ว่าการบกพร่องทางกายมิใช่อุปสรรคในการเรียนรู้ หากได้รับโอกาสในการพัฒนาที่เหมาะสม ดังนั้นเคทีซี จึงมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนแห่งนี้ได้รู้จักการพึ่งพาตนเอง โดยเริ่มจากวิถีเกษตรพอเพียง ซึ่งง่ายต่อการเรียนรู้และเป็นรากเหง้าการเลี้ยงชีพของคนไทย ผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการลงมือปฏิบัติจริง และพัฒนาความรู้ที่ได้ไปต่อยอดสร้างอาชีพ สร้างรายได้ รวมทั้งรู้จักบริหารการเงินเพื่อการใช้ชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืน ตลอดจนสามารถสร้างเครือข่าย องค์ความรู้ให้กับสังคมต่อไป

น้องๆ นำเสนอผลงาน วันปิดโครงการ เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน ปี 2

ในปี 2563 นี้ เคทีซีได้มีการต่อยอดโครงการ “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ขยายองค์ความรู้ต่อเนื่องผ่านกลไกความร่วมมือในหลายภาคส่วนตามแนวคิดการแบ่งปันความรู้แบบไตรภาคี สร้างเครือข่ายองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่น (Train the Trainer) โดยบรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับองค์ความรู้ 5 กลุ่มอาชีพ ตามยุทธศาสตร์การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิทยากรภาษามือจากคุณครู และนักเรียนโรงเรียนเศรษฐเสถียร ร่วมด้วยวิทยากรจากฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง และวิทยากรจากเคทีซีร่วมให้ความรู้กับนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษา ทุ่งมหาเมฆ ซึ่งเป็นโรงเรียนการศึกษาพิเศษ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 – 5 ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 40 คน และพิการทางสติปัญญา 5 คน

น้องๆ ฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการกระบวนการทำก้อนเห็ครบวงจรและแปรรูปอาหาร ณ ฟาร์มเห็ดโพ

เพื่อสร้างองค์ความรู้อย่างครบวงจร เคทีซี จึงออกแบบหลักสูตรการสอนเพาะเห็ดออแกนิคเพื่อสร้างอาชีพนานกว่า 14 สัปดาห์ เพื่อให้น้องๆ ได้ลงพื้นที่ร่วมเวิร์คช้อปภายใต้หลักสูตรการเรียนการสอนที่ฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง โดยได้เรียนรู้การเพาะเห็ดออร์แกนิคแบบครบวงจร การแปรรูปอาหารจากเห็ด และเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ ในฟาร์มของเกษตรกรผู้เพาะเห็ดตัวจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ก่อนจะไปฝึกปฏิบัติจริงในโรงเรือนเพาะเห็ดของโรงเรียนที่เคทีซีสร้างให้เป็นห้องเรียนปฏิบัติการ และยังได้ชวนพี่ๆ พนักงานเคทีซีจิตอาสาลงพื้นที่เก็บผลผลิตเห็ดจากโรงเรือนเพาะเห็ดภายในโรงเรียนโสตศึกษาฯ พร้อมช่วยกันสร้างสรรค์เมนูอาหารว่าง ปอเปี๊ยะเห็ด และขนมปังทอดไส้ต้มยำเห็ด

เรียนรู้การวางแผนทางการเงินกับผู้บริหารเคทีซี

นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วางแผนการเงินแบบพื้นฐาน และลงมือทำสมุดบัญชีรายรับรายจ่ายด้วยตนเอง พร้อมเรียนรู้การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ออกแบบตราสินค้า (แบรนด์) และการทำพรีเซนเทชันโดยวิทยากรจากเคทีซี รวมถึงสัปดาห์สุดท้ายของหลักสูตรได้เปิดเวทีให้น้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยิน จัดนิทรรศการความรู้ นำเสนอผลงานและสร้างสรรค์เมนูอาหารจากเห็ดที่เพาะได้ในโรงเรือนต้นแบบ ได้แก่ สลัดโรลเห็ดน้ำจิ้มซีฟู้ด กระทงทองไส้เห็ด น้ำเห็ด 3 อย่าง หลนเห็ดและส้มตำเห็ดทอดอีกด้วย

ด้วยความเชื่อว่าการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด เคทีซียังต่อยอดโครงการฯ นี้โดยได้เปิดคอร์สสร้างเสริมประสบการณ์ทางอาชีพให้กับสมาชิกบัตรกดเงินสด “เคทีซี พราว” ได้เรียนรู้ และลงมือเพาะเห็ดออร์แกนิคแบบครบวงจร พร้อมเยี่ยมชมโรงเรือนเพาะเห็ดสายพันธุ์ต่างๆ และเวิร์คช้อปแปรรูปอาหารจากเห็ดกับทีมวิทยากรน้องๆ ที่บกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ ที่ผ่านการฝึกอบรม Train the Trainer ร่วมด้วยวิทยากรจากฟาร์มเห็ดโพธิ์ทอง พร้อมทั้งเรียนรู้เคล็ดลับการคำนวณต้นทุน การวางแผนทางการเงินและช่องทางการจำหน่ายที่รองรับพฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่กับวิทยากรเคทีซีอีกด้วย

สมาชิก “เคทีซี พราว” ร่วมติดอาวุธเกษตรพอเพียงเลี้ยงชีพได้

นับเป็นการรวมพลังเคทีซี-เศรษฐเสถียร-โสตศึกษา-สมาชิกเคทีซีพราว พัฒนาเสริมศักยภาพผ่าน “เรียนรู้ ต่อยอด ยั่งยืน” ปี 2

 

You Might Also Like