CSR

กรุงศรีส่งต่อสื่อการเรียนการสอนการ์ตูนแอนิเมชันชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19”

2 พฤศจิกายน 2563…ส่งต่อให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ล้านคนที่อยู่ในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ.และ กสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ หวังเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและวินัยด้านการเงินตั้งแต่เด็ก ตอกย้ำพันธกิจของธนาคารในด้านความยั่งยืน ที่ให้ความสำคัญครอบคลุม ESG

เซอิจิโระ อาคิตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดร.ไกรยส ภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ร่วมกันกล่าวถึงความสำคัญในการร่วมมือเปิดตัวสื่อการเรียนการสอนรูปแบบแอนิเมชันออนไลน์โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19”

สำหรับธนาคารแล้ว โครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักของกิจกรรมเพื่อสังคมของกรุงศรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของสถาบันการเงินในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมของประเทศ นอกเหนือจากหน้าที่หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจผ่านการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและให้บริการด้านการเงินแก่ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งในภาคธุรกิจและรายย่อย สะท้อนความมุ่งมั่นในการร่วมสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนทั้งในภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ส่วนสพฐ.มีหน้าที่ให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน และดูแลทรัพยากรที่มีค่าของประเทศ นั่นก็คือ เด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า การปลูกฝังวิธีคิดและวิเคราะห์ด้านการเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะทำให้เด็กและเยาวชนรู้จักบริหารจัดการเงินได้อย่างถูกวิธี นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กสศ.ยอมรับว่า โรงเรียนทั่วประเทศอาจมีทักษะความรู้ด้านการเงินไม่เพียงพอ โดยเฉพาะครอบครัวของนักเรียนยากจนพิเศษ หากส่งเสริมให้คนกลุ่มนี้มีทักษะความรู้ทางการเงินจะสามารถวางแผนและบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในด้านการใช้จ่ายและการเก็บออม และจะเป็นภูมิคุ้มกันทางการเงินที่สำคัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ทำให้สามารถก้าวออกจากกับดักความยากจนข้ามชั่วคนได้ตั้งแต่เด็ก

สื่อการเรียนการสอนโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” ได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบแอนิเมชันที่สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาหลัก 4 ตอน ที่ให้ความรู้ด้านการเงินสำหรับเยาวชน คือ

-คิดก่อนซื้อ
-ขยันหมั่นออม
-บันทึกรายรับ-รายจ่าย
-เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

พร้อมกันนี้ ยังมีตอนพิเศษซึ่งมีเนื้อหาที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ยุคนิวนอร์มอลซึ่งรวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สนิท กล่าวเพิ่มเติมถึงช่องทางการนำเสนอของสพฐ.ทั่วประเทศในช่องโทรทัศน์ของสพฐ.เองออกกาศวันอังคารและวันพุธ นอกจากนี้ยังมีช่องของยูทูปของสพฐ.ที่จะนำ “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” ออกอากาศด้วย ส่วนอื่นๆ จะเป็นการแจ้งไปยังครูเพื่อให้นำชุดการเรียนรู้ทางการเงินดังกล่าวสื่อสารไปยังเด็ก ๆ ด้วย ส่วนการติดตามประเมินผล สพฐ.จะมีระบบที่ติดตามได้และแจ้งต่อธนาคาร ซึ่งในส่วนนี้ ดร.ไกรยส เห็นว่าทางกสศ.จะมีการพูดคุยกับสพฐ.อย่างใกล้ชิดในการประเมินผลใช้ระยะเวลา ซึ่งการสร้างทักษะทางการเงินเป็นเรื่องระยะยาว

“นอกจากเรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19ในส่วนของเด็กประถมทั้ง 4 ตอนแล้ว ธนาคารมีแผนที่จะเพิ่มเติมมากกว่า 4EP เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ในการเริ่มสร้างทักษะทางการเงินให้นักเรียน รวมถึงครอบครัวด้วย ซึ่งพันธมิตรทั้งสพฐ.และกสศ. มีส่วนร่วมสร้างภูมิคุ้มกันทางการเงิน”

เซอิจิโระ กล่าวในท้ายที่สุดว่า กรุงศรีจึงได้วางแผนเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนนี้ให้กว้างขวางและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นผ่านช่องทางดิจิทัลอื่นต่อไป ตอกย้ำพันธกิจด้าน ESG

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 

You Might Also Like