CSR

เมื่อกลับสู่ห้องเรียน สร้างความเข้าใจให้เด็กชั้นประถมป้องกันตัว

1 กุมภาพันธ์ 2564… การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ และล้างมือบ่อย ๆ รวมถึงหากรู้สึกไม่สบายก็ควรพักที่บ้านก่อน เป็นต้น

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เน้นย้ำความรู้ ความเข้าใจและการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แก่เด็ก ๆ ที่มิได้เป็นเพียงนักเรียนชั้นประถมศึกษา 6 ล้านคนที่อยู่ในโรงเรียนภายใต้สังกัด สพฐ.และ กสศ.กว่า 28,000 แห่งทั่วประเทศ หากเป็นเด็กจำนวนมากกว่า 6 ล้านคนที่กลับสู่ระบบการเรียนในห้องเรียน

การเน้นย้ำความรู้ผ่านสื่อแอนิเมชันภายใต้โครงการ “กรุงศรีรอบรู้เรื่องเงิน” ชุด เรื่องเงิน เรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19 ที่สนุกสนาน เข้าใจง่าย และสอดคล้องกับการใช้ชีวิตรูปแบบวิถีใหม่ (New Normal) อาทิ การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอและล้างมือบ่อยๆ เป็นต้น

เนื้อหาในตอนนี้ น่าจะกล่าวได้ว่าเป็นตอนพิเศษ ที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ รวมถึงการปฎิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19

คลิกภาพชมการ์ตูนแอนนิเมชัน

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นหนึ่งในพันธกิจความยั่งยืนของกรุงศรีที่ครอบคลุมมิติด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และ ธรรมาภิบาล หรือ ESG โดยสื่อการเรียนการสอนโครงการกรุงศรีรอบรู้เรื่องเงินชุด “เรื่องเงินเรียนง่าย ห่างไกลโควิด-19” ได้รับการพัฒนาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รูปแบบแอนิเมชันที่สนุก เข้าใจง่าย และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มีเนื้อหาหลัก 4 ตอน ที่ให้ความรู้ด้านการเงินสำหรับเยาวชน คือ

-คิดก่อนซื้อ
-ขยันหมั่นออม
-บันทึกรายรับ-รายจ่าย
-เปลี่ยนขยะให้เป็นประโยชน์

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

You Might Also Like