CSR

น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิชย์

28 กันยายน 2564…ธนาคารไทยพาณิชย์ร่วมกับกองทัพอากาศเดินหน้า “โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต” ที่ดีให้ชุมชนด้วยพลังงานสะอาดต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ช่วยให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมกว่า 55,000 คน

พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ และอารยา ภู่พานิช รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมส่งมอบถังบรรจุน้ำขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 2 ถัง ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำระบบประปาชุมชน โดยใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน ให้แก่ชุมชนบ้านเงิน ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งใช้ระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์  เพื่อประโยชน์และคุณภาพชีวิตที่ดีโดยรวมของครู นักเรียน และประชาชนต่อไป

โครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 นับเป็นเวลากว่า 7 ปีที่ธนาคารไทยพาณิชย์และศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศได้ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภค โดยส่งมอบ “น้ำสะอาดจากใจไทยพาณิซย์” ด้วยตระหนักดีว่า น้ำสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมากต่อการมีสุขภาพดีและชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมของธนาคาร ในการบรรเทาทุกข์ บำรุงสุขให้กับพี่น้องประชาชน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2560 บริษัท เทลซันเทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือกลุ่มบริษัท โจงลี่ ไซแอนด์ แอนด์เทคโนโลยี จำกัด บริษัทผู้ผลิตแผง Solar Cell รายใหญ่ของโลกจากประเทศจีน ซึ่งเป็นลูกค้าของธนาคาร ได้ร่วมสนับสนุนแผง Solar Cell สำหรับผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด สำหรับปั๊มน้ำเข้าระบบกรองน้ำและสูบน้ำเข้าระบบประปาชุมชน

เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างยั่งยืน ธนาคาร และกองทัพอากาศได้กำหนดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการดำเนินงานตั้งแต่เริ่มโครงการ ซึ่งภายหลังการส่งมอบแล้ว คณะกรรมการชุดนี้จะช่วยกันดูแล รักษาต่อไป ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน นอกจากจะช่วยให้ครู นักเรียน และชุมชนมีน้ำสะอาดสำหรับการอุปโภค บริโภคแล้ว ยังเป็นการช่วยให้โรงเรียนและชุมชนประหยัดค่าไฟฟ้าในการผลิตน้ำและลดค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ำดื่มได้แห่งละ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสามารถนำเงินที่ประหยัดได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านอื่น ๆ ต่อไป

ในปี พ.ศ.2564 นี้ ได้ดำเนินการส่งมอบใน 5 จังหวัดตามแผนงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านพุปลาไหลและชุมชนบ้านพุปลาไหล จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนวัดช่องแคและชุมชนบ้านโพธิ์คอย จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนบ้านหนองหมูและชุมชนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและชุมชนบ้านแสงอรุณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และล่าสุดได้ส่งมอบให้แก่โรงเรียนวัดรัษฎารามและชุมชนบ้านเงิน จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ 53 ช่วยให้นักเรียนและคนในชุมชนมีน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค รวมกว่า 55,000 คน

 

You Might Also Like