CSR

โครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ส่งเสริมเยาวชนทั่วประเทศ ร่วมสานต่อวัฒนธรรมไทยผ่าน www.เท่อย่างไทย.com

3-4 กรกฎาคม 2564…โครงการไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี เดินหน้าสืบสานวัฒนธรรมไทย ผ่านโครงการ                 “เท่อย่างไทย” ส่งเสริมเยาวชนร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ พร้อมส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

กาญจนา โรจวทัญญู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการตลาด ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ตามที่มูลนิธิทีเอ็มบีซึ่งทำหน้าที่ในการดำเนินโครงการไฟ-ฟ้า กิจกรรมสังคมเพื่อความยั่งยืนภายใต้การสนับสนุนหลักจากธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้จัดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” (ชื่อเดิม “ทีเอ็มบี | ธนชาต… ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย) ในปีนี้ได้เดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านการอนุรักษ์ความเป็นไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยและทำหน้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์ส่งต่อสำนึกรักความเป็นไทยสู่สังคมอย่างยั่งยืน

โดยโครงการไฟ-ฟ้า ขอเชิญชวนน้อง ๆ เยาวชนสมัครเป็นตัวแทนโรงเรียนเข้าร่วมประกวดออนไลน์ในโครงการ “เท่อย่างไทย” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ พร้อมรางวัลทุนการศึกษา โดยจัดประกวด 3 กิจกรรม ได้แก่

1.“การประกวดมารยาทไทย” ปลูกฝังมารยาทแบบไทย

เป็นการประกวดในระดับประถมศึกษา โดยในครั้งนี้ได้มีการจัดทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการที่ถูกต้องของมารยาทไทยในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งการไหว้ การยืนเดินนั่ง และการรับ-ส่งสิ่งของ ผ่าน www.เท่อย่างไทย.com เพื่อเป็นการส่งต่อคุณค่าของมารยาทไทยที่ถูกต้องสวยงามตามประเพณีไทยให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นการประกวดในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินได้เข้าร่วมประกวดด้วย

กาญจนา อธิบายถึงการประกวดทั้ง 3 รูปแบบ

2.“การประกวดอ่านฟังเสียง” เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษา

การประกวดอ่านฟังเสียง เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมด้านภาษาของชาติ โดยส่งเสริมให้เยาวชนสามารถอ่านออกเสียงภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง เป็นการประกวดในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทชาย และประเภทหญิง โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นสามารถอ่านอักษรเบลล์เพื่อการสื่อสารได้เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

3.“การประกวดวาดภาพดิจิทัล” กิจกรรมล่าสุดเชื่อมสู่คนรุ่นใหม่

เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบและวิธีการใหม่ที่ทันต่อโลกในยุคปัจจุบัน โดยเปิดรับนักเรียนทั้งชายและหญิง จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่มีความสนใจในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมือโปรแกรมต่าง ๆ แบ่งระดับผู้เข้าประกวดเป็น 2 ระดับ คือ

1.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3
2. ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

“แม้จะต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไฟ-ฟ้า โดย ทีทีบี ยังคงเดินหน้าสานต่อการจุดประกายเยาวชนให้ร่วมกันอนุรักษ์คุณค่าและเอกลักษณ์อันดีงามของไทย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการประกวดรอบคัดเลือกเป็นรูปแบบใหม่ผ่านช่องทางออนไลน์ www.เท่อย่างไทย.com เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกพื้นที่ทั่วประเทศได้รับความรู้ พร้อมโอกาสที่เท่าเทียมกันในการแสดงออกซึ่งความรักและการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ” กาญจนากล่าวในท้ายที่สุด

คุณครูและอาจารย์ สามารถส่งน้อง ๆ เยาวชนเพื่อเป็นตัวแทนโรงเรียน สมัครเข้าร่วมประกวดโครงการ “เท่อย่างไทย โดย ไฟ-ฟ้า ทีทีบี” ครั้งที่ 49 โดยสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 27 สิงหาคม 2564 คลิกดูรายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่ www.เท่อย่างไทย.com หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 062 070 0088, 062 070 0099

 

You Might Also Like