ALTERNATIVE

เอสซีจีรับรางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment

29 พฤษภาคม 2567… ในงาน “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok” โดยเป็นบริษัทแรกในอาเซียนที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ในดัชนี DJSI World ตั้งแต่เริ่มจัดทำ Sustainability Yearbook เมื่อปี พ.ศ.2547 สะท้อนความเป็นผู้นำด้านความยั่งยืน (ESG) มาต่อเนื่องยาวนาน 20 ปี


รางวัลดังกล่าวจัดขึ้นในงานเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี รายงานความยั่งยืน “S&P Global Sustainability Yearbook 2024 Distinction Ceremony in Bangkok”

ดร.ชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน เอสซีจี กล่าวว่า เอสซีจี รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนในระดับโลก

บรรจุภัณฑ์รักษ์โลก,นำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้พัฒนากระบวนการ,พัฒนาธุรกิจอีคอมเมิร์ซด้วยเเพลมฟอร์มซื้อ-ขายออนไลน์,Smart Grid เครือข่ายอัจฉริยะ จัดการพลังงานสะอาด,ปูนคาร์บอนต่ำ เเต่คุณสมบัติเเข็งเเรง ทนทาน,โครงการพลังชุมชน อบรมเสริมความรู้ เสริมอาชีพ พึ่งพาตนเอง,ฝายชะลอน้ำ บ้านสามขา ลำปาง

“รางวัลนี้เป็นเครื่องยืนยันความสำเร็จของเอสซีจีในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) สะท้อนผ่านผลการประเมินความยั่งยืนขององค์กร (Corporate Sustainability Assessment: CSA) ซึ่ง S&P Global คัดเลือกจาก 9,400 บริษัท ใน 62 อุตสาหกรรมทั่วโลก เอสซีจีเป็นองค์กรที่เปิดรับโอกาสและความท้าทายที่ไม่เคยหยุดนิ่ง นำมาปรับเปลี่ยนพัฒนาให้องค์กรสามารถปรับตัว มีความยืดหยุ่น พร้อมรับกับวิกฤตและโอกาสที่จะเกิดขึ้น”

เอสซีจีพร้อมเดินหน้าต่อไปสู่เป้าหมายการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ผ่านแนวคิด Passion for Inclusive Green Growth สร้างสังคม Net Zero ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมกรีนโดยไม่ทิ้งใครข้างหลัง ด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างโอกาสและคุณค่าที่ยั่งยืนให้กับทุกภาคส่วน และร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน


ผู้บริหาร SCG เเละ ผู้บริหาร SCGP รับรางวัล เอสซีจีได้รับรางวัล Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment

 

พร้อมกันนี้ ธุรกิจแพคเกจจิ้งในเอสซีจีติดอันดับด้านการประเมินความยั่งยืนตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก Top 1% S&P Global Corporate Sustainability Assessment 
ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Containers & Packaging Industry) จากทั้งหมดกว่า 51 บริษัททั่วโลก

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 เอสซีจี ได้รับการประเมินเป็นอันดับ 1 ของโลก 10 ปี และอยู่ใน 3 อันดับแรกของโลกต่อเนื่อง 14 ปี ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Material) รวมทั้งได้รับการประเมินให้เป็นผู้นำด้านความยั่งยืนระดับโลกผ่าน 2 ดัชนีชั้นนำ ได้แก่ ESG Risk Ratings ระดับ ESG Industry Top Rated กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรมจาก Morningstar Sustainalytics และ MSCI ESG Ratings ระดับ AA กลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างจาก Morgan Stanley Capital International (MSCI)

 

You Might Also Like