ALTERNATIVE

SCB ธนาคารไทยแห่งแรก สมาชิก Equator Principles ยกระดับการเงินคำนึงสิ่งแวดล้อมและสังคม

31 มกราคม 2565… ไทยพาณิชย์มุ่งสู่ ‘การยกระดับการเงินที่ยั่งยืน’ พร้อมนำหลักการ EP มาใช้ในการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ (Project Finance) เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านของทุกภาคส่วนสู่อนาคตที่ยั่งยืน

อาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์เชื่อว่าภาคการเงินการธนาคารมีบทบาทสำคัญในการสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน จึงมุ่งมั่นขับเคลื่อนความยั่งยืนภายใต้พันธกิจ ‘การดำรงอยู่ของเราเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของทุกคน’ และกรอบยุทธศาสตร์ 3 เสาหลัก ‘SCB’ ประกอบด้วย การเงินที่ยั่งยืน (Sustainable Finance) สังคมแห่งคุณค่า (Creating Social Impact) และสิ่งแวดล้อมเพื่ออนาคต (Better Environmental Future) บนพื้นฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการดูแลบุคลากรมาอย่างต่อเนื่อง

ความคิดริเริ่มในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ถือเป็นอีกก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของธนาคารในการผลักดัน ‘การให้สินเชื่ออย่างรับผิดชอบ’ สู่ ‘การยกระดับการเงินที่ยั่งยืน’ ซึ่งธนาคารขอให้คำมั่นที่จะนำหลักการอีเควเตอร์ที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกมาใช้ในการกำหนดนโยบายและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับการพิจารณาสินเชื่อโครงการของธนาคาร เพื่อสนับสนุน SDGs และข้อตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

“การนำหลักการอีเควเตอร์มาใช้จะช่วยบริหารความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ โดยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ธนาคารและลูกค้าร่วมกันประเมินและกำหนดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่มีการติดตามอย่างชัดเจนภายใต้มาตรฐานและแนวปฏิบัติระดับโลก ซึ่งถือเป็นการร่วมยกระดับอุตสาหกรรมการเงินการธนาคารไทย ตลอดจนผลักดันประเทศไทยให้เป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดธุรกิจสีเขียวในภูมิภาคอาเซียน โดยธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมเป็นสะพานเชื่อมระหว่างการเติบโตของทุกภาคส่วนและการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างคุณค่าร่วมและการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมและโลกใบนี้” อาทิตย์กล่าวเพิ่มเติม

Cr.Equator Principles รายละเอียดคลิกที่ภาพ

 

หลังจากที่คณะกรรมการธนาคารได้มีมติอนุมัติให้นำธนาคารเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมอีเควเตอร์ในเดือนเมษายน 2564 ธนาคารได้ประกาศความมุ่งมั่นภายในองค์กรในการนำหลักการอีเควเตอร์มาประยุกต์ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการพิจารณาให้สินเชื่อโครงการ ควบคู่ไปกับการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและกระบวนการให้สินเชื่อที่สอดคล้องตามหลักการอีเควเตอร์ จัดทำคู่มือและเครื่องมือในการทำงาน พร้อมฝึกอบรมให้ผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความสามารถในการนำหลักการอีเควเตอร์ไปสู่การทำงานจริง

หลักการอีเควเตอร์เป็นกรอบการบริหารความเสี่ยงสำหรับสถาบันการเงินที่ได้ชี้แนะแนวทางในการระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมสำหรับสินเชื่อโครงการ รวมถึงเป็นมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการตรวจประเมินและติดตามเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจอย่างรับผิดชอบในการบริหารความเสี่ยง ปัจจุบัน มีสถาบันการเงินนำหลักการอีเควเตอร์มาประยุกต์ใช้แล้วทั้งสิ้น 129 แห่ง ใน 39 ประเทศทั่วโลก

 

 

You Might Also Like