ACTIVITIES

The Commitment : เริ่มสินเชื่อคำนึงถึง ESG

13 สิงหาคม 2562… วันนี้ 15 แบงก์พาณิชย์ไทย ร่วมกันกำหนดแนวทางปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ตามแนวทางการดำเนินกิจการธนาคารเพื่อความยั่งยืน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารจาก 15 แบงก์พาณิชย์ ร่วมแถลงการกำหนดแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ในด้านการให้สินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ สนับสนุนธนาคารไทยในการให้สินเชื่อที่คำนึงถึงปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสถาบันการเงิน และบรรเทาปัญหาต่าง ๆ โดยมีแนวทาง 4 ข้อ คือ

1.การแสดงเจตนารมณ์ในการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ
2.การคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย
3.การกำหนดนโยบายและกระบวนการทำงานภายใน
4.การเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสประกอบการให้สินเชื่อ

ทั้ง 4 แนวทางจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในสิ้นปี 2563

เนื้อหาเกี่ยวเนื่อง

 

You Might Also Like