ACTIVITIES

ร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101@University

3 ตุลาคม 2562…ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขอเชิญสถาบันอุดมศึกษา ผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา หรือผู้สนใจทั่วไป ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “SET Social Impact SE101@University”

ร่วมรับฟังการพัฒนาหลักสูตร SET SE101 ธุรกิจเพื่อสังคมเบื้องต้น สู่มหาวิทยาลัย เตรียมความรู้เบื้องต้นด้านการประกอบธุรกิจเพื่อสังคมให้แก่ผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มุ่งขยายความรู้ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมให้แข็งแกร่ง พร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีทางสังคมในวงกว้าง

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 12.30-14.00 น. ที่หอประชุมศุกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น 3 อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูข้อมูลเพิ่มเติมหรือลงทะเบียนร่วมงานที่ Facebook: SET Social Impact

 

 

You Might Also Like