ACTIVITIES

เอสซีจีคว้า 10 รางวัล จาก 2 เวทีใหญ่ ทุ่มเทพัฒนานวัตกรรมโซลูชัน ตอบโจทย์ทุกรูปแบบการใช้ชีวิต ด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus

6 ธันวาคม 2566…ประเดิม 4 รางวัลจาก SET AWARDS 2023 ต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ และ 6 รางวัลความเป็นเลิศ จากThailand Corporate Excellence Awards 2023 เพราะทุกรูปแบบการใช้ชีวิตคือโจทย์ที่ท้าทาย เอสซีจีมุ่งพัฒนานวัตกรรมด้วยกลยุทธ์ ESG 4 Plus เพื่อวิถีที่ยั่งยืน และโลกยั่งยืน

รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทจากการดำเนินงานตามกลยุทธ์ ESG 4 Plus ที่มุ่ง Net Zero – Go Green – Lean เหลื่อมล้ำ – ย้ำร่วมมือ ยึดหลักเชื่อมั่นและโปร่งใส ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล ก่อให้เกิดนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อตอบความต้องการลูกค้าให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัย คุ้มค่าและรักษ์โลก ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลูกค้าที่มีความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้ทันท่วงทีด้วยเรื่องใกล้ตัว เช่นลูกค้ารู้ถึงอันตรายจาก PM2.5 การเปลี่ยนแปลงอากาศอย่างรวดเร็วในเดือนเมษายน ก็สามารถมีอากาศหนาวได้ หรือเดือนพฤศจิกายนก็ยังมีฝนตกอยู่ ฯลฯ โดยบางส่วนเหล่านี้ทำให้ลูกค้าต้องการนวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชัน เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาที่กล่าวถึง เป็นต้น

เวทีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผลงานที่เกิดขึ้น เป็นไปตามเกณฑ์ SET AWARDS สำหรับองค์กรและบุคลากรในวงการตลาดทุนไทย ที่ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพ สร้างการเปลี่ยนแปลงให้สังคม จนเป็นที่ยอมรับและเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรอื่น ๆ ได้พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งช่วยยกระดับมาตรฐาน สร้างการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคมให้ประเทศได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยเฉพาะด้านต้นแบบองค์กรยั่งยืน และความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Distribution & Retail ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี รับรางวัลเกียรติยศบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน (Sustainability Awards of Honor) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 มอบให้บริษัทจดทะเบียนที่ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยมติดต่อกันตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป

วิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards จากผลงานนวัตกรรม Detect Odor Monitoring (ระบบตรวจวัดและเฝ้าระวังกลิ่นแบบครบวงจร)

ดนัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCGP รับรางวัลในกลุ่ม Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards  เป็นการมอบให้บริษัทจดทะเบียนฯ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 100,000 ล้านบาท ที่ดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียรอบด้าน พร้อมเติบโตด้านเศรษฐกิจ ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ครองบุญ โสภาวนิตย์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ Q-CON รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellence ประเภท Outstanding Company Performance Awards สำหรับบริษัทจดทะเบียนฯ ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดสูงกว่า 3,000 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ทั้งในเรื่องผลประกอบการทางธุรกิจ การกำกับดูแลกิจการที่ดี และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ

มาถึง TMA รางวัล Thailand Corporate Excellence Awards จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากการสำรวจความเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั่วประเทศและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งพิจารณาจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน

ขั้นตอนในการเสนอชื่อองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการรางวัล Thailand Corporate Excellence Awards คณะผู้ทรงคุณวุฒิและคณะอนุกรรมการโครงการฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อองค์กรต่างๆ จากนั้นแต่ละองค์กรจะต้องนำส่งข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กร รวมถึงผลลัพธ์และความสำเร็จจากการดำเนินงาน เพื่อโครงการฯ จะได้นำข้อมูลไปใช้ประกอบการสำรวจความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่มีรายได้สูงสุด 1,000 องค์กรในประเทศไทย เพื่อคัดเลือกองค์กรที่จะได้รับรางวัลพระราชทานฯ ในแต่ละสาขารางวัลต่อไป

สำหรับเอสซีจี ผู้บริหารรับรางวัลคือ นำพล มลิชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) สุรชัย นิ่มละออ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Cement and Green Solution ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-Distribution & Retail ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี บรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัทเอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) บดินท ตันฑไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท JWD Transport (ประเทศไทย) จำกัด (ภาพจากซ้ายไปขวา)

ทั้งนี้ รางวัล TMA ที่เอสซีจีได้รับ สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงความยั่งยืนของสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดแทนพลังงานฟอสซิล เช่น โครงการเกษตรปลอดการเผา รับซื้อผลผลิตการเกษตรเหลือทิ้งจากชุมชน นำมาอัดแปรรูปเป็นเม็ดเชื้อเพลิงชีวมวลสำหรับใช้ในโรงงานปูนซีเมนต์ เป็นการสร้างพลังงานทางเลือกควบคู่ลดปัญหาฝุ่นควัน นอกจากนั้นยังพัฒนานวัตกรรม โซลูชันตอบเมกะเทรนด์โลก ให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสบาย ปลอดภัย คุ้มค่า และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ปูนคาร์บอนต่ำ พลาสติกรักษ์โลก บรรจุภัณฑ์ย่อยสลายได้ โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน รวมทั้งร่วมกับทุกภาคส่วนจัดงาน ESG Symposium 2023 เร่งเปลี่ยนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ สนับสนุนการสร้าง “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” ต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำแห่งแรกของไทย ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือแบบบูรณาการ ขณะเดียวกันเอสซีจียังมุ่งลดความเหลื่อมล้ำสังคมในมิติต่าง ๆ ทั้งการศึกษา อาชีพ และสาธารณสุขแล้วกว่า 22,000 คน เช่น สร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางผ่านโครงการพลังชุมชน ช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลผ่านโครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะพนักงานเอสซีจี ซึ่งเราเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน จึงส่งเสริมให้แสดงความสามารถผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ ZERO TO ONE ที่เปิดโอกาสให้พนักงานสร้างสรรค์นวัตกรรม ธุรกิจใหม่ ๆ ตามแนวทางสตาร์ทอัพ

-โซลูชันเพื่ออาคารอากาศดีและประหยัดพลังงาน,โครงการ ZERO TO ONE (แถวบนจากซ้ายไปขวา)
-โครงการแพทย์ดิจิทัลดูแลผู้ป่วยทางไกล,ปูนคาร์บอนต่ำ.โครงการเกษตรปลอดการเผา (แถวล่างจากซ้ายไปขวา)

รางวัลทั้งหมด ได้ผ่านการประเมินจากคณะกรรมการและผู้ทรงคุณวุฒิโดยละเอียด แต่ละองค์กรไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ แต่ยังมีความโดดเด่นและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตา อีกทั้งยังสามารถเป็นแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรอื่นๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น และจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

 

You Might Also Like