ACTIVITIES

“ขยะ” ภาระใคร!!???

เป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันลดปริมาณขยะให้กลายเป็นศูนย์ ร่วมกัน ลด ละ เลิก พฤติกรรมฟุ่มเฟือยในการจับจ่ายซื้อสินค้า-อาหารด้วยการใช้ถุงพลาสติกบรรจุภัณฑ์ต่างๆ ที่เกินความจำเป็น รวมไปถึงการใช้ทรัพยากรอย่างไม่รู้คุณค่า

LUMPINI Zero Waste วางแผนนำร่องกิจกรรมที่ชุมชนลุมพินีพาร์ค ปิ่นเกล้า เนื่องจากเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่มีผู้อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากและตั้งเป้าหมายให้ที่นี่เป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนำไปขยายผลยังชุมชนลุมพินีอื่นๆ ที่ปัจจุบันมีมากกว่า 137 ชุมชนและมีผู้อยู่อาศัยมากกว่า 2 แสนคน ให้มีส่วนร่วมในการลดละเลิกเพื่อกำจัดขยะให้หมดไป และยุติการก่อขยะพลาสติกเพิ่มโดยไม่จำเป็น

 

แนวทางนั้น LPN จะร่วมกับร้านค้าภายในชุมชนที่ขณะนี้ อยู่ระหว่างประสานงานเพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยกันสนับสนุน และหาแนวทางร่วมกันในการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยมีความตระหนัก รับรู้ถึงความจำเป็น และความสำคัญของการลดการใช้พลาสติกประเภท “ใช้ครั้งเดียวทิ้ง”เช่น ถุงพลาสติก หลอดดูดน้ำ โดยลดแจกถุงพลาสติกในการซื้อของแต่ละครั้งซึ่งร้านค้าจะช่วยถามก่อนว่าลูกค้าต้องการถุงพลาสติกไหม

 

ส่วนแผน PR ชุมชนเพิ่มเติม ด้วยการให้ผู้อยู่อาศัยหันมาใช้ของทดแทน เช่น การนำถุงผ้ามาใส่ของ แก้วน้ำมาเติมเครื่องดื่ม กล่องข้าวใส่อาหารกลับไป เป็นต้น สำหรับความคืบหน้าของกิจกรรมดังกล่าวมีทิศทางที่ดี เนื่องจากแต่ละร้านมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกัน ขั้นตอนต่อไปคาดว่าจะให้น้ำหนักที่การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ทั้งในรูปแบบของบอร์ดประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆ ภายในชุมชน หรือตามร้านค้าที่ร่วมโครงการ รวมไปถึงสื่อโฆษณาบน LED ในลิฟท์ และที่ขาดไม่ได้เลย คือการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้เกิดขึ้นภายในชุมชน

 

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) บริษัทพัฒนาอาคารชุดพักอาศัยในเมือง ภายใต้แบรนด์ “ลุมพินี” ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรม“คัดแยกขยะ” มาตั้งแต่ปี 2552จนมาถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 9 ปี

 

You Might Also Like