ACTIVITIES

ดี-แลนด์ ร่วม ลูกบ้าน & บุคคลทั่วไป ปันสุข ก็สุขใจ

16 มกราคม 2562…มุ่งเน้นไปที่ 3 กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ พนักงานในองค์กร ลูกบ้านที่อาศัยอยู่ในโครงการของดี-แลนด์ กรุ๊ป รวมถึงชุมชนโดยรอบและสังคม

ศิริพงษ์ สมบูรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า ประเทศไทยยังมีความเหลื่อมล้ำด้านการศึกษา มีโรงเรียนในพื้นที่ชนบทที่อยู่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดาร โรงเรียนที่มีงบประมาณจำกัดอีกเป็นจำนวนมากที่ประสบปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน และเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ ซึ่งดี-แลนด์ กรุ๊ป มุ่งมั่น ตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน ด้วยการปลุกจิตสำนึกให้พนักงานรู้จักการให้และแบ่งปันให้กับสังคม รวมถึงการเป็นสะพานบุญในการรวบรวมสิ่งของบริจาคจากผู้ที่ต้องการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน เพื่อนำไปส่งมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ชายขอบในพื้นที่ห่างไกลและขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน

“รวมพลังคนดี ส่งต่อพื้นที่สร้างสรรค์ครั้งนี้เราได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยเราได้ตั้งใจที่จะเข้ามาช่วยปรับปรุงห้องสมุด ซึ่งได้ออกแบบให้มีลักษณะเป็นการสร้างพื้นที่แบบ Co-Learning Play Yard เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันได้แบบครบวงจร เพื่อให้เด็กๆ เหล่านี้มีแหล่งในการเรียนรู้และค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มขึ้น รวมทั้งส่งมอบเครื่องเขียน อุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาว ของเล่นเสริมทักษะ และขนมให้กับน้องๆ ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา แม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ เพื่อส่งเสริมการเรียนและส่งมอบโอกาสกับเยาวชนที่อยู่ในพื้นห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

ร่วมกิจกรรมในพื้นที่หลังจากเปิดห้องสมุด เป็นการสร้างพื้นที่แบบ Co-Learning Play Yard เพื่อให้เด็กๆ สนุกกับการเรียนรู้และเล่นไปพร้อมกันได้แบบครบวงจร

สิบเอกฤทธิไกร วันรังษี หรือ “ครูหนุ่ม” ครูอาสาสมัครการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภออุ้มผาง ซึ่งเป็นหนึ่งในครูประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขาแม่ฟ้าหลวง บ้านเกริงปะตีคลี่ ตำบลแม่จัน อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก เล่าว่า ห้องสมุดคือคลังปัญญาที่จะช่วยให้เด็กนักเรียนที่นี่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพิ่มขึ้น เพียงแต่ว่าเรามีข้อจำกัดด้วยตัวของสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ในห้องสมุดของเราไม่ได้มีเพียงพอสำหรับเด็กนักเรียนทุกคน ต้องขอบคุณทางบริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป เป็นอย่างมากที่ได้เข้ามาพัฒนาห้องสมุด แบ่งปันอุปกรณ์การเรียน เสื้อกันหนาว ของเล่น และขนมให้กับเด็กๆ

 

 

You Might Also Like