ACTIVITIES

บ้านปูฯ CSR Ideas of the Year ปี 6 ปลูกฝังพนักงานทั้งใน&นอกประเทศ ให้รับผิดชอบสังคม

15 มกราคม 2563…การดำเนินโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมที่สอดคล้องกับหลัก ESG หรือ Environmental Social และ Governance เพื่อมุ่งสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน


บ้านปูฯ ได้จับกลุ่มร่วมกันคิดและนำเสนอไอเดียในการทำกิจกรรม CSR ที่มีความสร้างสรรค์ ทำได้จริง และที่สำคัญคือสร้างผลลัพธ์เชิงบวกให้แก่สังคมหรือกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งโครงการที่ได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัทฯ โครงการละ 50,000-75,000 บาท เป็นทุนในการลงพื้นที่จริง เพื่อดำเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

อุดมลักษณ์ โอฬาร ผู้อำนวยการสายอาวุโส-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โครงการ CSR Ideas of the Year ปีนี้ มีไอเดียที่นำเสนอเข้ามาก็เป็นประเด็นสังคมที่หลากหลาย

“มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อช่วยสร้างผลลัพธ์เชิงบวก และเพิ่มแรงกระเพื่อมออกสู่สังคมได้กว้างขวางและรวดเร็ว สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของบ้านปูฯ ที่ส่งเสริมพนักงานมาตลอดว่าให้ทุกคนทำงานทุกอย่างและทุกกิจกรรมด้วยความมีใจรัก (Passionate) สร้างสรรค์ (Innovative) และมุ่งมั่นยืนหยัด (Committed)”

ปีนี้ พนักงานบ้านปูฯ กว่า 200 คนที่เข้าร่วมใน 8 โครงการมาจากประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย และมีไอเดียนำเสนอแตกต่างกัน

การนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาโครงการ ได้แก่

-โครงการ Virtual Run for 3 Countries Kids เสนอไอเดียวิ่งการกุศล เปิดรับสมัครพนักงานร่วมวิ่งสะสมระยะทางผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทั้ง 3 ประเทศ

-โครงการพอ พบ สุข นำความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้าง Online Marketplace ทั้งในเฟซบุ๊กและเว็บไซต์ ให้เกษตรกรในเครือข่ายสามารถนำสินค้าเกษตรคุณภาพดีมาวางขายได้ในราคาที่เป็นธรรม เข้าถึงผู้บริโภคในวงกว้างได้มากขึ้น

โครงการที่มุ่งพัฒนาโรงเรียนและสภาพแวดล้อมโดยรอบ ได้แก่

-โครงการโรงเรียนน่าอยู่ ที่พนักงานเสนอตัวลงพื้นที่เข้าไปช่วยปรับปรุงโรงเพาะเห็ดและพัฒนาทางเท้าให้กับโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน จ.กาญจนบุรี

-โครงการจับมือ BNK ซึ่งชื่อโครงการนั้น ย่อมาจากชื่อของโรงเรียนบ้านนาก้า จังหวัดน่าน ที่พนักงานร่วมลงแรงสร้างลานเอนกประสงค์ โดยมุ่งหวังให้นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลมีพื้นที่ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์

-โครงการศาลาคุ้มแดดกันฝน สร้างศาลารอรถประจำทางเพื่อเป็นที่พักบังแดดและฝนสำหรับนักเรียน และคุณครู รวมทั้งชาวบ้านในชุมชนใกล้เคียงของโรงเรียนบ้านโป่งคอม จังหวัดสุพรรณบุรี

-โครงการสานฝัน สายใย สู่ใจ วัยเก๋า ที่เข้าไปช่วยสร้างร้านค้า ปรับปรุงภูมิทัศน์และห้องน้ำให้แก่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลปากจั่น จ.พระนครศรีอยุธยา

โครงการที่ส่งเสริมอาชีพอย่างยั่งยืน ได้แก่

-โครงการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ สู่ชุมชน ที่ตั้งใจให้คนในชุมชนนำทักษะด้านการทำอาหารที่ได้เรียนรู้จากวิทยากร ซึ่งเป็นพนักงานจิตอาสาของบ้านปูฯ ที่ร่วมในโครงการ ไปสร้างอาชีพ เสริมรายได้ ส่งเสริมความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

โครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม

-โครงการสาบเสือ ที่ลงมือช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่กำจัดพืชต่างถิ่นรุกรานอย่างต้นสาบเสือ ที่สร้างความเสียหายแก่ระบบนิเวศธรรมชาติ

แต่ละโครงการล้วนตั้งต้นจากการพูดคุย จนเข้าใจความต้องการของ “ผู้รับ” ในชุมชนต่าง ๆ และเกิดจากความตั้งใจที่จะส่งต่อความปรารถนาดีของ “ผู้ให้” นำมาสู่การระดมสมอง ความคิด และสรรพกำลังในการเสนอโครงการที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของชุมชนและเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ธีรกุล ดักขุนทด ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หนึ่งในพนักงานของครอบครัวบ้านปูฯ ที่เข้าร่วมโครงการ กล่าวว่า

“โครงการ CSR Ideas of the Year เปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง การที่บริษัทฯ เห็นความสำคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง ทำให้เราสามารถพัฒนาไอเดียโครงการเพื่อสังคมให้เกิดขึ้นได้จริง และมีเวลามากพอในการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติจริง พวกเราจึงมีโอกาสสร้างสิ่งดี ๆ ให้แก่สังคมได้อย่างเต็มที่”

สำคัญยิ่งกว่าคือ การได้มาทำกิจกรรมร่วมกันยังช่วยสร้างและกระชับความสัมพันธ์ของพนักงานให้แน่นแฟ้นกันมากยิ่งขึ้นอีกด้วย เมื่อได้เห็นทุกคนมาร่วมด้วยช่วยกันทำกิจกรรม ไม่ว่าจะเป็นพนักงานในองค์กร เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ครู นักเรียน หรือชาวบ้านในชุมชน ถือเป็นการส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ เติมเต็มและส่งต่อพลังการ “ให้” และความรู้สึกดี ๆ กลับมาที่พนักงานบ้านปูฯ ทุกคนเช่นเดียวกัน

 

You Might Also Like