ACTIVITIES

บ้านปู ร่วมปลูกฝังเรียนรู้ต่อต้านคอร์รัปชันผ่านบอร์ดเกม The Trust

9 ธันวาคม 2564…วิธีการเล่นเกม The Trust สามารถเล่นได้ 3-6 คน ใช้เวลา 15-45 นาที ผู้เล่นจะได้เรียนรู้วิธีการประมูลงานของภาครัฐและการตรวจสอบผู้กระทำผิดให้ได้รับบทลงโทษเพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตจริงต่อไป

รัฐพล สุคันธี ผู้อำนวยการสาย-สื่อสารองค์กร บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) ธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้ง และ Chief Social Impact Officer บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด และภาสกร ยูถะสุนทร ผู้พัฒนาบอร์ดเกม The Trust กล่าวถึงการร่วมมือ ปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลด้วยบอร์ดเกม The Trust สื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่จำลองสถานการณ์ให้เยาวชนได้เรียนรู้การทุจริตคอร์รัปชันผ่านโครงการ “การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูสู่การปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลในห้องเรียน” โดยเริ่มจากครู 300 กว่าคน ให้เข้าใจการเล่นเกม The Trust และนำความรู้ที่ได้รับไปส่งต่อคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่นักเรียนและเยาวชนต่อไป

สิ่งที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าวนี้ สอดคล้องกับความเชื่อของบ้านปูที่ว่า “พลังความรู้ คือ พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา” เพราะเราเชื่อว่าการศึกษาและการเรียนรู้คือพลังสำคัญที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรค์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของคนและสังคม

บอร์ดเกม The Trust เกิดจากการเห็นถึงปัญหาของการคอร์รัปชันทั้งในสังคมไทยรวมถึงในต่างประเทศที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง The Trust จึงได้จำลองสถานการณ์ให้ผู้เล่นตกอยู่ในสถานการณ์ที่มีการทุจริตคอร์รัปชัน ซึ่งผู้เล่นได้รับบทบาทเป็นผู้รับเหมาเข้ามาประมูลโครงการต่าง ๆ ในงบประมาณที่กำหนด

รัฐพล สุคันธี (ภาพบน) ธานินทร์ ทิมทอง (ล่าง ซ้าย) และ ภาสกร ยูถะสุนทร
Cr.รายละเอียดใน บอร์ดเกม The Trust คลิกที่ภาพ

ระหว่างที่เกมดำเนินไปหากมีผู้เล่นคนใดเริ่มทำอะไรผิดข้อกำหนด นั่นหมายความว่ามีการโกงเกิดขึ้น ผู้เล่นที่เหลือจะต้องทำหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องและมีการฟ้องร้องเพื่อให้ผู้กระทำผิดได้รับบทลงโทษ ถ้าไม่สามารถหาหลักฐานว่ากระทำผิดได้ ผู้ถูกฟ้องร้องก็สามารถฟ้องกลับในฐานหมิ่นประมาทได้เช่นกัน ซึ่งในเกมทุกคนจะมีสิทธิ์ตรวจสอบได้คนละ 1 สิทธิ์ต่อรอบ หากคนใดคนหนึ่งไม่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบ ก็เท่ากับว่าเราได้เปิดช่องโหว่เป็นโอกาสให้มีคนโกงสามารถหลุดรอดไปได้ ซึ่งผู้เล่นจะได้เรียนรู้ว่าหากเขากลัวที่จะตรวจสอบหรือเลือกที่จะเงียบ สามารถส่งผลเสียกับสังคมได้

สิ่งที่ บอร์ดเกม The Trust ปลูกฝังคุณธรรมและธรรมาภิบาลนั้น จะเห็นว่า หน้าที่ของการตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนต้องร่วมกันลงมือทำเพื่อจะช่วยลดและยุติปัญหาคอร์รัปชันได้

การจำลองสถานการณ์ให้เรียนรู้ ลองปฏิบัติ ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่ทำให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ ตั้งคำถาม และถกเถียงกันด้วยเหตุผล เหมาะกับเด็กรุ่นใหม่สมัยนี้ เพราะเขาได้ทดลองด้วยตนเอง เรียนรู้ร่วมกันและนำไปปรับใช้ในชีวิตในปัจจุบันได้ เช่น การตรวจสอบเงินกองกลางของห้องเรียน หรืองบประมาณการทำกีฬาสี เป็นต้น

รัฐพล กล่าวในท้ายที่สุดว่า บ้านปูหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบอร์ดเกม The Trust และการอบรมในครั้งนี้จะทำให้เหล่าคณาจารย์ที่ได้เข้าร่วมการอบรมในโครงการฯ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกิดความตระหนักและนำไปถ่ายทอด ต่อยอดการปลูกฝังพฤติกรรมที่เหมาะสมในการต่อต้านการคอรัปชันให้แก่เหล่าเยาวชนซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของสังคมไทยในอนาคต รวมทั้งสามารถเป็นแรงกระเพื่อมที่เป็นประโยชน์และสร้างการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นไปในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

 

 

You Might Also Like