ACTIVITIES

ก.ล.ต. ขอความร่วมมือ 2 เรื่องกับบริษัทจดทะเบียน เพื่อ “ลดความเสี่ยง” โควิด-19

16 เมษายน 2564…SD PERSPECTIVES รับทราบข้อมูล ก.ล.ต. ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียนจัดประชุมผู้ถือหุ้นแบบ e-meeting และขอให้ภาคธุรกิจในตลาดทุนพิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19

ก.ล.ต. ได้มีหนังสือเวียนถึงบริษัทจดทะเบียนทุกแห่ง เพื่อขอความร่วมมือในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยขอให้บริษัทจดทะเบียนที่ยังอยู่ระหว่างเตรียมจัดประชุม AGM พิจารณาปรับรูปแบบเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายเชื้อไวรัส โควิด-19

นอกจากนี้ ก.ล.ต. ได้ขอความร่วมมือบริษัทจดทะเบียน ผู้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พิจารณาให้มีการทำงานที่บ้าน (Work from Home) โดยยังให้บริการแก่ลูกค้า และสำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีสำนักงานสาขาในการให้บริการลูกค้า สามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการเปิดและปิดทำการ รวมทั้งการปรับเวลาการเปิดและปิดการให้บริการได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าพร้อมจัดหาช่องทางให้ลูกค้าสามารถติดต่อและทำธุรกรรมได้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งรายงานต่อ ก.ล.ต. ด้วย

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน ลูกค้า และ ผู้ที่เกี่ยวข้อง และเป็นการร่วมมือกับภาครัฐในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

You Might Also Like