ACTIVITIES

สิงห์ เอสเตท เปิดแคมเปญ “ฃ ขวดคืนค่า”

6 เมษายน 2564… ตั้งเครื่องรับคืนขวดพลาสติกใส PET พร้อมเครื่องแลกของรางวัล โดยเปิดตัวแห่งแรกที่โครงการ The ESSE Sukhumvit 36 (ดิ เอส สุขุมวิท 36) เพื่อรับขวดพลาสติกคืน และนำเข้าสู่กระบวนการจัดการขยะพลาสติกอย่างเหมาะสม หลังเปิดทดลอง 1 เดือน ได้ขวดแล้วมากกว่า 1,000 ขวด

ณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการพัฒนาธุรกิจพักอาศัย บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทมุ่งเน้นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับลูกบ้านและคำนึงถึงผลกระทบจากปัญหาขยะในชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ “ฃ ขวด คืนค่า” ที่ติดตั้งตู้รีไซเคิลขวดพลาสติก หรือ RVM (Reverse Vending Machine) เพื่อส่งเสริมให้ลูกบ้านในโครงการ The ESSE เกิดความเข้าใจในการแยกขวด PET ออกจากขยะประเภทอื่นๆ โดยพลาสติกที่ได้จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

ตู้ RVM จะเป็นตู้รับคืนขวดพลาสติก เมื่อนำขวดใส่เข้าไปในตู้แล้ว จะมีกระบวนการบีบอัดเพื่อลดขนาดของขวดเพื่อนำไปรีไซเคิล นอกจากนี้ทุกครั้งที่มีการคืนขวดที่ตู้ RVM ลูกบ้านจะได้รับคะแนนสะสมและเปลี่ยนคะแนนเพื่อสนับสนุนถุงแดงให้กับหน่วยงานภาครัฐ สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ด้านการดูแลและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 หรือสะสมคะแนนเพื่อนำไปแลกเป็นของรางวัลอื่นๆ ได้ที่เครื่องแลกของรางวัล เช่น น้ำดื่มสิงห์ เจลล้างมือ และถุงผ้ารักษ์โลก

ทั้งนี้ ขวดพลาสติกที่รับคืนจะเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลจึงช่วยแก้ปัญหาขยะพลาสติกอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมที่ยั่งยืน

สิงห์ เอสเตท มีเป้าหมายในการผลักดันการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกอย่างยั่งยืน และสร้างความตระหนักรู้ถึงคุณค่าของวัสดุรีไซเคิล รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้บริโภคคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งขวด PET เพื่อช่วยลดขยะพลาสติกและสร้างคุณค่าให้กับวัสดุ เพราะการจัดการขยะพลาสติกหรือขวด PET จะผ่านกระบวนการคืนรูปโพลีเมอร์ หรือ Repolymerization ที่ทำให้พลาสติกสามารถนำมาหมุนเวียนรีไซเคิลซ้ำได้สูงสุดถึง 100 ครั้ง ดังนั้นการแยกขวด PET เพื่อนำไปรีไซเคิลจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่ช่วยแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกได้

 

You Might Also Like