Browsing Tag

น่าน

CSR

เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่น 1 กล้าคิด กล้าลุย กล้าก้าว ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึก “เยาวชนน่าน” พร้อมเติบโตเป็นต้นกล้าที่แข็งแกร่ง

30 มิถุนายน 2566…เพราะเชื่อว่า “การให้โอกาสทางการศึกษา” เป็นก้าวแรกที่จะช่วยให้ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” จึงได้ริเริ่มโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์รุ่นที่ 1 ภายใต้แนวคิด “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” ปลูกฝังทักษะใหม่ ฝึกให้เด็กมัธยมปลายจาก 8 โรงเรียน ในจังหวัดน่าน ทำธุรกิจจริง ผ่านหลักสูตร 3 แคมป์ ได้แก่ กล้าเรียน กล้าลุย และกล้าก้าว โดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตสามารถใช้ชีวิตในบ้านเกิด สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน และช่วยขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในจังหวัดน่าน

Continue Reading

CSR

Kick Off “เพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์” สอนเยาวชนทำธุรกิจจริง ใน 66 วัน เสริมทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

28 เมษายน 2566…ธนาคารกสิกรไทย สนับสนุน “มูลนิธิเพาะพันธุ์ปัญญา” เปิดตัวด้วยโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาแคมป์ รุ่นที่ 1 “66 วันเรียนรู้ชีวิต ทำธุรกิจให้เป็นจริง” โดยวิทยากรมืออาชีพ กูรูด้านธุรกิจระดับประเทศ และผู้ประกอบการตัวจริง บ่มเพาะเยาวชนระดับมัธยมปลายในจังหวัดน่านนำร่อง 8 โรงเรียน 40 คน พัฒนาทักษะและเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถกลับมาดูแลท้องถิ่น พัฒนาชุมชน และสร้างความยั่งยืนในจังหวัดน่านและพื้นที่ใกล้เคียง และตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

Continue Reading

CSR

กสิกรไทย ชูความสำเร็จ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” โมเดลการสร้างทักษะเพื่อการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

10 ตุลาคม 2565…นับเป็นการตอบโจทย์การสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยโมเดลใหม่ในวงการศึกษาไทยคือเน้นพัฒนาจัดการให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากการทำโครงงานฐานวิจัย (Research-based Learning: RBL) ภายใต้สภาพแวดล้อมในท้องถิ่นของผู้เรียน เป็นทักษะการเรียนรู้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการเตรียมเยาวชนไทยด้วย Mindset ใหม่ สู่การเป็น Global Citizen โดยการจุดประกายพัฒนาการศึกษา-ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ร่วม 10 ปีที่ธนาคารกสิกรไทยสนับสนุนและดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องจาก “เพาะพันธุ์ปัญญา” สู่ “น่านเพาะพันธุ์ปัญญา” ซึ่งขณะนี้ได้เข้าไปอยู่ใน Sandbox นวัตกรรมทางการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการแล้ว

Continue Reading

ACTIVITIES

กิจกรรม AFTERKLASS โดยกสิกรไทย สัญจรครั้งแรก@น่าน

29 ธันวาคม 2563… มุ่งให้ความรู้ในด้านการบริหารจัดการทางการเงิน ทั้งการออม การวางแผนใช้จ่าย การลงทุน และการเริ่มต้นทำธุรกิจให้กับเยาวชนไทย อายุ 15-20 ปี

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

เลิกใช้สารเคมี มีรายได้จากผักอินทรีย์กว่า 5 หมื่นบาท/เดือน

23 กุมภาพันธ์ 2562…รับได้ไหม กับการเปลี่ยนวิถีเช่นชื่อเรื่องนี้ แถมต้องใส่แรงใจ แรงกายเต็ม 100 ด้วย เกษตรกรของจังหวัดน่านอย่างน้อย 2 คนทำได้ ด้วยการตัดสินใจเด็ดเดี่ยว

Continue Reading