SUSTAINABLE BANGKACHO

กรุงไทย ร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

7 มิถุนายน 2562…คณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงาน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นมะม่วงและต้นกล้วย บนพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านำร่องพื้นที่ 2.4 ไร่ จากพื้นที่รับผิดชอบ 11.05 ไร่ ร่วมพัฒนาพื้นที่สีเขียว

วิชัย อัศรัสกร กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการ OUR Khung Bang Kachao ตามพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ให้พื้นที่คุ้งบางกะเจ้าคืนสู่ความยั่งยืน ได้ร่วมกับ 34 องค์กรภาครัฐและเอกชน ที่มีความเชี่ยวชาญในหลากหลายศาสตร์

“การพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ใช้รูปแบบสานพลังความร่วมมือ ใช้ความเชี่ยวชาญ องค์ความรู้ นวัตกรรมตลอดจนเทคโนโลยีจากแต่ละองค์กร ร่วมพัฒนาและอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวอย่างเป็นองค์รวม เน้นการพัฒนาสู่ความยั่งยืน อย่างเข้าถึง เข้าใจ พัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ธนาคารกรุงไทย ซึ่งทำ CSR ภายใต้แนวคิด กรุงไทยรักชุมชน จึงได้ร่วมเป็นคณะทำงานใน 3 ด้าน ได้แก่ คณะทำงานด้านพื้นที่สีเขียว คณะทำงานด้านการส่งเสริมอาชีพ และคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชน การศึกษาและวัฒนธรรม โดยสนับสนุนทั้งด้านบุคลากรและเงินทุน รวมทั้งมีแผนงานที่ชัดเจนตลอดระยะเวลา 5 ปี”

วิชัย อัศรัสกร (ที่4จากซ้ายของรูป) พร้อมกฤษณ์ อิ่มแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำกับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ บมจ.ปตท (ที่2จากซ้ายของรูป) ร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า

ในการร่วมพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้านั้น ธนาคารกรุงไทยจะนำโมเดลกรุงไทยรักชุมชนที่ทำร่วมกับชุมชนอื่นๆ ทั่วทุกภาคของประเทศ มาปรับใช้อย่างเหมาะสมกับพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ซึ่งประกอบด้วย 6 ชุมชน 13,209 ครัวเรือน 11 โรงเรียน และวัด 12 แห่ง

“รูปแบบจะเป็นการให้ความรู้ทางการเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน การบริหารจัดการชุมชนและการมีส่วนร่วม การพัฒนาจุด Landmark ของชุมชนด้วย ศิลปะ ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การร่วมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ มาตรฐานและกำลังการผลิต การสร้างเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การอบรมภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน ตลอดจนการใช้สื่อ Social Media การนำเสนอและเทคนิคต่างๆ ซึ่งพนักงานธนาคารทุกคนภูมิใจที่มีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่บางกะเจ้าสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยชุมชนมีส่วนร่วม ที่สำคัญเป็นสมบัติของคนไทยต่อไป”  วิชัยกล่าวในท้ายที่สุด

 

 

You Might Also Like