NEXT GEN

ทุกแบรนด์ที่คว้า SET Sustainability Awards 2018 อยู่ในสายตานักลงทุนระดับโลกแล้ว !

31 ตุลาคม 2561…ในงานปีที่ 4 พบว่า 79% ของบจ.ที่ได้รับรางวัล มีการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับ SDGs มากกว่า 5 เป้าหมาย สะท้อนว่าบจ.มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานในทุกมิติโดยคำนึงถึงสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียน ตระหนักถึงความสำคัญและดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างตลาดทุนไทยให้มีคุณภาพที่โดดเด่นถือเป็นภารกิจสำคัญของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งการที่บริษัทเห็นความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน อีกทั้งจะส่งผลดีต่อบริษัทให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศและในระดับสากล

ในปีที่ 4 นี้ บจ. ที่เข้าร่วมการคัดเลือกเพื่อพิจารณารางวัลมีพัฒนาการที่ชัดเจนในเรื่องการกำหนดกลยุทธ์องค์กรที่มุ่งเน้นสร้างความยั่งยืนในเชิงธุรกิจ เช่น การพัฒนานวัตกรรม การตอบสนองต่อความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี และสามารถใช้ศักยภาพและองค์ความรู้ที่มีอยู่ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติในประเด็นต่างๆ เช่น

-การสนับสนุนให้เกิดการศึกษาที่เท่าเทียมและทั่วถึง (SDGs 4: Quality Education)
-การจัดการน้ำและสุขาภิบาลที่ยั่งยืน (SDGs 6: Clean Water and Sanitation)
-การสร้างการจ้างงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง (SDGs 8: Decent Work and Economic Growth)
-การส่งเสริมการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน (SDGs 12: Sustainable Consumption and Production)
-การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (SDGs 13: Climate Action)
พร้อมทั้งมอบโล่รางวัลให้แก่บริษัทจดทะเบียนในหุ้นยั่งยืนทั้ง 79 บริษัท

นับเป็นหน้าที่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในการส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนดำเนินธุรกิจโดยมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียภายใต้หลักบรรษัทภิบาลควบคู่ไปกับการเติบโตทางธุรกิจ อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของตลาดทุนไทยในภาพรวม

ข่าวเกี่ยวข้อง

You Might Also Like