NEXT GEN

ไฮไลต์ บจ.หุ้นยั่งยืน THSI สร้างผลกระทบเชิงบวก + เพิ่มความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

18 พฤษภาคม 2565…ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “ESG Impact Assessment Report: THSI 2021” หวังจุดประกายทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญ และส่งเสริมการทำธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันระยะยาว

ศรพล ตุลยะเสถียร รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวางแผนกลยุทธ์องค์กร ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเสริมให้ บจ. คำนึงถึง ESG ในการดำเนินธุรกิจเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งเสริมให้ผู้ลงทุนลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบเพื่อบริหารความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสในการได้รับผลตอบแทนที่ดีในระยะยาว

ล่าสุด ตลาดหลักทรัพย์ฯ เผยแพร่ “ESG Impact Assessment Report : THSI 2021” แสดงให้เห็นว่า บจ. สามารถนำประเด็น ESG ไปผสานอยู่ใน กลยุทธ์หลักของการดำเนินธุกิจ และในรอบปีที่ผ่านมา บจ. มีบทบาทสำคัญในการดูแลสิ่งแวดล้อม พัฒนาพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า ชุมชนและสังคม ตลอดจนเสริมสร้างระบบบรรษัทภิบาลให้เข้มแข็งเพื่อการดำเนินงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ จนสามารถวัดผลเป็นรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ด้านสิ่งแวดล้อม ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ลดการใช้พลังงาน ลดของเสีย และหมุนเวียนนำทรัพยากรกลับมาใช้ใหม่ได้ ทำให้เกิดผลกระทบเชิงบวก เช่น ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 6 ล้านลิตร ใช้ไฟฟ้าน้อยลง 941 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ใช้พลังงานหมุนเวียนกว่า 814 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ปริมาณน้ำที่ลดได้และนำกลับมาใช้ใหม่ 177.2 ล้านลูกบาศก์เมตร และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งจากการผลิตและการให้สินเชื่อสีเขียวได้กว่า 15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

ไฮไลต์…บจ.ในหุ้นยั่งยืน THSI เขาทำอะไรกันบ้าง…คลิกที่ภาพ

ด้านสังคม จัดทำและเปิดเผยนโยบายสิทธิมนุษยชน เน้นการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและการตรวจสอบด้านสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) พัฒนาทักษะบุคลากรให้พร้อมแข่งขันในยุคดิจิทัล มุ่งความปลอดภัยของพนักงานโดยกำหนดเป้าอุบัติเหตุเป็นศูนย์และสุขอนามัยที่ดีในยุคโควิด-19 พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนทำให้รายได้เพิ่มขึ้นกว่า 250 ล้านบาท มีชุมชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกว่า 14,000 ชุมชน รวมถึงส่งเสริมอาชีพผู้พิการและกลุ่มเปราะบางให้มีรายได้เพิ่มขึ้น 10 ล้านบาท

ด้านบรรษัทภิบาลและเศรษฐกิจ ร่วมสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อต้านการทุจริตโดยมี บจ. 111 แห่งเข้าร่วมเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันในโครงการ Collective Action Coalition ให้ความสำคัญการ ประเมินความเสี่ยง ESG เพื่อให้ธุรกิจพร้อมปรับตัวและรับมือกับภัยจากไซเบอร์ สังคมผู้สูงอายุ และปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อีกทั้งยังช่วยให้คู่ค้ามีสภาพคล่องมากขึ้นด้วยการลด Credit Term ในการชำระเงินและพัฒนาคู่ค้าให้ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนด้วย

เจาะลึกทั้ง 8 อุตสาหกรรม…คลิกที่ภาพ

You Might Also Like