NEXT GEN

AIS x รพ.จตุรพักตรพิมาน x อสม. คว้ารางวัล “PM Awards 2021” นำแอปฯอสม.ออนไลน์ สร้าง Well Being และลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

8 เมษายน 2565…ความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้น มาจากการบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และภาคเอกชน ทำให้ “แอปฯ อสม.ออนไลน์” ได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ในหมวด Digital Community of the Year สาขา Well being เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ชุมชนที่นำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ และก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการยกรับคุณภาพชีวิตของประชาชน (Well Being)

แอปฯ อสม.ออนไลน์ นำเทคโนโลยีดิจิทัล มาดูแล ส่งเสริมสุขภาวะทางสุขภาพในภาพรวม ตั้งแต่ก่อนจะเกิดโควิด-19 เช่นการสำรวจลูกน้ำ ยุงลาย บ่อเกิดไข้เลือดออก จนกระทั่งการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 ,การคัดกรองดูแลสุขภาพจิตคนในชุมชน , ช่วยเจ้าหน้าที่เข้าถึงข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยำ และติดตามดูแลประชาชนกลุ่มเสี่ยงได้อย่างทันท่วงที ลดความเหลื่อมล้ำ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างเท่าเทียม ปัจจุบันแอปฯอสม.ออนไลน์ มีอสม.ใช้ประจำ 500,000 คนทั่วประเทศ

การได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ในหมวด Digital Community of the Year สาขา Well being ผ่านการทำงานของ AIS พร้อมด้วย โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน และ สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รวมทั้ง อสม.ในพื้นที่ ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจ และกำลังใจสำคัญ พร้อมเป็นบทพิสูจน์ถึงความแน่วแน่ในเป้าหมายของทุกภาคส่วนที่บูรณาการ การทำงานเข้าด้วยกันอย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนไทยผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเกิดผลขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม

สายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด (สสจ.) นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ พันธุ์ศิลา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด พร้อมตัวแทนอสม.กริชติยา ธรรมวัตร ประธาน อสม.โรงพยาบาลจตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด ถือเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการปฏิบัติงานดูแลรักษาสุขภาพชุมชนด้วยเครื่องมือดิจิทัลอย่างแอปฯอสม.ออนไลน์โดยเฉพาะสถานการณ์โควิด-19 เมื่อ 2 ปีที่แล้วจนกระทั่งปัจจุบัน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการบูรณาการด้านสาธารณสุขภาครัฐในระดับท้องถิ่น ส่วนกลาง และภาคเอกชน

นายแพทย์ปิติ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขที่มีนโยบายนำดิจิทัลเข้ามาใช้งานมากขึ้น เพื่อให้เกิด Well Being ได้อย่างไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ซึ่งแอปฯอสม.ออนไลน์ ได้เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือทำงานให้อสม.ทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้น

“จังหวัดร้อยเอ็ดมีประชากรประมาณ 1,300,000 คน มีอสม. 33,000 คน มากเป็นอันดับ 4 ของประเทศ ในจำนวนนี้ประมาณ 80%ใช้สมาร์ทโฟน และมีแอปฯอสม.ออนไลน์ โดยอสม.1คนดูแล 10-15 หลังคาเรือนประมาณดูแลคน 50 คน ทำให้การดูแลชุมชนมีความใกล้ชิด ซึ่งตัวอย่างของทีมอสม.ภายใต้การดูแลของโรงพยาบาลจตุรพักตรพิมานได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า แอปฯอสม.ออนไลน์ช่วยจัดการหลายเรื่องการป้องกันโรคระบาดต่าง ๆ รวมทั้งสามารถวางแผนการทำงานร่วมกับอสม.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ช่วยเหลือชุมชนได้แบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

นายแพทย์สุพัชร์ศักย์ ขยายความเพิ่มเติมถึงการทำงานของทีมอสม.ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ ในพื้นที่จะมีอสม.ทั้งหมด 427 คนและใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ทำงาน 427 คนเช่นกันตั้งแต่ปี 2564 และเมื่อเกิดวิกฤตโควิด-19 ระบาด อสม.ซึ่งเสมือนหมอคนที่ 1 หรือด่านหน้าเชิงรุกเก็บข้อมูลประชาชนในพื้นที่ และคนต่างพื้นที่ที่เดินทางกลับบ้านได้อย่างครบถ้วนรวดเร็ว รวมถึงการดูแลสุขภาพจิต ภาวะซึมเศร้าได้แบบเรียลไทม์

“ยกตัวอย่างช่วงวิกฤตปีที่แล้ว เมื่ออสม.ลงข้อมูลบนแอปฯอสม.ออนไลน์ พบผู้มีอาการ เราสามารถดำเนินการส่งให้ไปกักตัวแบบ Home Isolation อีกส่วนก็เตรียมอาหารโดยความร่วมมือของชุมชน และโรงพยาบาลจัดยาส่งไปให้เลย ระบบการทำงานจะสอดรับกัน งานจะเดินหน้าได้เลย โดยดูจากข้อมูลแอปฯอสม.ออนไลน์ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน นับเป็นความรวดเร็ว สะดวก แม่นยำ ระบบโรงพยาบาลก็จะสั่งการรักษาทันที ทำให้การเข้าถึงบริการของผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างทันทีเป็นส่วนหนึ่งช่วยไม่ให้เกิดคลัสเตอร์ในอำเภอด้วย นับว่าเป็นประโยชน์ที่นำดิจิทัลเข้ามาใช้”

 

กริชติยา อธิบายถึงการใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ในภาคสนามตั้งแต่ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่ามีใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ข้อมูลแม่นยำ เรียลไทม์ ทำให้การทำงานของอสม.เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง ส่งผลให้อสม.ทั้ง 427 คนเปิดใช้แอปฯอสม.ออนไลน์กันครบทุกคน ช่วยคัดกรองคนในชุมชนในช่วงโควิด-19 ระบาดหนักถึงปัจจุบัน รวมถึงติดตามผลการรักษาโรคต่าง ๆ ได้ เป็นการช่วยเหลือบุคลากรทางแพทย์ได้อย่างดี

“อสม.มีทุกระดับอายุ คนวัย 75 ปีก็เปิดใช้แอปฯอสม.ออนไลน์ และใช้ทำงานอย่างคล่องแคล่วทุกช่วงเวลา เช่นตอนนี้เราอยู่กรุงเทพฯ ก็มีรายงานการคัดกรองคนที่จะเข้าพื้นที่ หรือตรวจ ATK ส่งรายงานเข้ามา เราก็เห็นข้อมูลแบบเรียลไทม์ แอปฯอสม.ออนไลน์นับเป็นเรื่องที่ท้าทายของอสม.เช่นกัน ปัจจุบันชุมชนที่อสม.ต้องดูแลเองก็มีความเชื่อถือข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพต่าง ๆ ที่มีในแอปฯอสม.ออนไลน์ นับเป็นเครื่องมือเชิงรุกช่วยดูแลสุขภาพองค์รวมของประชาชนได้อย่างดี”

สายชล ได้ฉายภาพต่อเนื่องของแอปฯอสม.ออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีอสม.ใช้เป็นประจำ 500,000 คนทั่วประเทศ เป็นการช่วยส่งเสริมให้เกิด Well Being ของประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในท้องถิ่น และที่สำคัญมากลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขด้วยดิจิทัลตามเจตนารมณ์ของ AIS

“การได้รับรางวัล Prime Minister’s Digital Awards 2021 ในหมวด Digital Community of the Year สาขา Well being ในปีนี้เป็นผลสำเร็จมาจากผู้ใช้แอปฯอสม.ออนไลน์คือ อสม.จริง ๆ อีกทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข ได้เป็นอย่างดี AIS ภูมิใจมาก ดีใจกับพี่ ๆ อสม.มีเครื่องมือทางดิจิทัลในการทำงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำงานในระยะยาวมีความยั่งยืนมากขึ้น จากข้อมูลต่าง ๆ ที่อสม.บันทึกไว้ บุคลากรทางการแพทย์สามารถทำ Data Analytics ได้ในระดับหนึ่งเลย เพื่อการมุ่งสู่ Well Being และลดความเหลื่อมล้ำทางสาธารณสุขได้” สายชลกล่าวในท้ายที่สุด

 

You Might Also Like