NEXT GEN

ดีแทค นำดิจิทัล 3 ด้านยกระดับความเท่าเทียม @ หมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

7 กุมภาพันธ์ 2565…กระทรวงอุตสาหกรรม x ดีแทค เซ็นต์ MOU ยกระดับขีดความสามารถหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village: CIV) เพื่อฟื้นฟูและยกระดับเศรษฐกิจชุมชน นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจสินค้าชุมชนที่มากด้วยอัตลักษณ์ให้ 152 หมู่บ้านจาก 76 จังหวัด ฟื้นฟูการท่องเที่ยววิถีใหม่ ตั้งเป้ารายได้กว่า 250 ล้านบาท

วรวรรณ ชิตอรุณ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และ ประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค ร่วมกันกล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้

กระทรวงอุตสาหกรรมได้วางแผนและตั้งเป้าหมายในการพัฒนาหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) ที่มีศักยภาพ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) เครื่องหมายรับรองคุณภาพให้กับสินค้าหรือบริการที่ผลิตจำหน่ายหรือบริการ โดยวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) จำนวน 152 หมู่บ้าน เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและการบริโภคเศรษฐกิจระดับชุมชน (Local Economy) โดยการพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนและปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวสร้างและพัฒนาไกด์ชุมชน (Local Guide) สร้างและพัฒนานักขายชุมชน ถอดรหัสผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นเชิงอัตลักษณ์สู่สากล และเตรียมความพร้อมพื้นที่สร้างกิจกรรมการท่องเที่ยว

“การเดินหน้า CIV จะทำได้อย่างยั่งยืนก็ต่อเมื่อทุกชุมชนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเชื่อมต่อมาสร้างคุณค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้ กระทรวงจึงมีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับ ดีแทค เน็ตทำกิน ที่จะร่วมกับหน่วยงานของกระทรวงฯ ช่วยเสริมศักยภาพการทำการตลาดออนไลน์ การสร้างตัวตนดิจิทัลเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในชุมชน คาดว่าจะมีรายได้เพิ่มสูงขึ้นกว่า 250 ล้านบาท ซึ่งเป็นรายได้จากการขายสินค้าออนไลน์ รายได้จากการขายของที่ระลึก รายได้จากการท่องเที่ยวเช่น ค่าที่พัก อาหาร อื่น ๆ สอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่ จะเป็นการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศ”

ประเทศ ขยายความเพิ่มเติมความร่วมมือในครั้งนี้ ทีมดีแทคเน็ตทำกินจะเริ่มฝึกทักษะให้กับ 20 หมู่บ้านนำร่องจาก 152 หมู่บ้าน ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมนี้ พร้อมขยายผลลงพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง 152 หมู่บ้านภายใน 1-2 ปีนับจากนี้

ดีแทคร่วมสนับสนุนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ใน 3 ด้านคือ

1
ทีมดีแทค เน็ตทำกิน

ติดอาวุธทักษะทางดิจิทัลให้กับชุมชนหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยทีมงานผู้สอนจะลงพื้นที่สอนและเป็นพี่เลี้ยงให้ผู้ประกอบการเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการจัดการธุรกิจ การทำการตลาดสมัยใหม่รองรับยุค Next Normal การใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มและสื่อต่างๆ ด้านดิจิทัล การสร้างเรื่องราวจากจุดเด่นของหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ผ่านสื่อดิจิทัล การปักหมุดร้านค้าหรือสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของชุมชน ซึ่งสามารถสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ดี สอดคล้องกับเทรนด์การท่องเที่ยวใหม่

2
สัญญาณอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทุกหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

ดีแทคติดตั้งคลื่น 700 MHz แล้วมากกว่า 12,700 สถานีฐาน ขยายสัญญาณครบ 77 จังหวัด ครอบคลุมแล้ว 923 อำเภอทั่วไทย รวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ โดยขยายครอบคลุมประชากร (population coverage) ประมาณ 93% ด้วยสัญญาณ 4G พร้อมเดินหน้าขยายสัญญาณต่อเนื่อง

3
#ดีทั่วดีถึง รีวอร์ด

ครั้งแรกเชื่อมต่อผู้ประกอบการ CIV กับ dtac reward สู่ฐานผู้ใช้งานดีแทคกว่า 20 ล้านราย เพิ่มช่องทางออนไลน์ในการทำตลาดให้กับชุมชนบน dtac app โปรโมต ร่วมสนับสนุนจากประสบการณ์มากกว่า 30,000 สินค้าทั่วประเทศ

“ดีแทคมองเห็นช่องว่างทางดิจิทัลในการปรับตัวของคนไทย จึงได้ดำเนินโครงการดีแทค เน็ตทำกิน ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การสร้างทักษะการทำธุรกิจยุคดิจิทัลให้กับคนตัวเล็กที่สุดในสังคม ที่ผ่านมาพบว่าผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการดีแทค เน็ตทำกินมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 40-50% และเพื่อสร้างโอกาสหาเลี้ยงชีพใหม่บนแพลตฟอร์มดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ และในความร่วมมือครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านวิถีความเป็นไทย ต่อยอดด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่เพื่อความยั่งยืน ทุกหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์”

ความร่วมมือในการยกระดับขีดความสามารถหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (Creative Industry Village : CIV) กระทรวงอุตสาหกรรมยังได้ตั้งเป้าว่านักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้น 68% และยอดขายผลิตภัณฑ์จากชุมชนเพิ่มขึ้น 76% จากการยกระดับชุมชนในการนำดิจิทัลผสานกับวิถีชีวิตดั้งเดิม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการตามความถนัดอัตลักษณ์ชุมชน ด้วยจุดเด่นของตนเองอย่างมีศักยภาพ

นอกจากนี้ ทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีความภูมิใจในวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ทำให้เห็นคุณค่าและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สร้างคุณค่าที่ดีให้กับชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ลดการทิ้งถิ่นฐานบ้านเกิดออกไปหางานทำที่อื่น ตอบสนองการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำอีกด้วย

เมื่อนำภูมิปัญญาของชุมชนผสานกับดิจิทัล
จะติดปีกให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

 

You Might Also Like