NEXT GEN

AIS Academy เปิดเวที THE EDUCATORS THAILAND “นวัตกรรมการสอนของครูไทยในอนาคต” เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย ลดความเหลื่อมล้ำ รับการเปลี่ยนแปลงภาคการศึกษายุคใหม่

29 กรกฎาคม2564…เมื่อโลกก้าวมาถึง “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาพแวดล้อมแตกต่างกันไป มีการเชื่อมโยงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลการสื่อสารมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 กลายเป็นตัวเร่งให้ผู้เกี่ยวข้องในระบบการศึกษาไม่ว่าจะเป็น นักการศึกษา, ครูผู้สอน, บุคลากรด้านการศึกษาทุกสังกัด และนักศึกษาฝึกสอนต้องปรับตัวโดยเฉพาะการ Upskill Reskill

AIS ในฐานะ Digital Life Service Provider มุ่งมั่นนำเอาศักยภาพของเทคโนโลยีดิจิทัลไปยกระดับการทำงานของภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น หนึ่งในนั้นเป็นเรื่อง “การศึกษา” ล่าสุด AIS Academy เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมต่อภาครัฐ กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา และบุคลากรชั้นนำด้านการศึกษาของประเทศ “เชื่อมต่อ ช่วยเหลือ เพื่อครูไทย” พัฒนาหลักสูตรต่อยอดทักษะการออกแบบสื่อการเรียนการสอนยุคใหม่ให้สอดรับกับการศึกษาในยุคดิจิทัลแบบครบวงจรตั้งแต่ การวางโครงสร้างหลักสูตร เครื่องมือสื่อการสอน และการวัดประเมินผลผู้เรียน ในโครงการ “THE EDUCATORS THAILAND” นับเป็นการติดอาวุธทักษะใหม่ให้ตัวเอง และพร้อมส่งต่อให้ลูกศิษย์เพิ่มเติมจากห้องเรียนปกติ เพื่อผลให้เติบโตมีความรู้ความสามารถพัฒนาประเทศต่อไป

AIS Academy เปิดโครงการ THE EDUCATORS THAILAND โดย ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการดร. ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กานต์ ตระกูลฮุน ประธานกรรมการ บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ Intouch, กรรมการ บริษัท เลิร์นดิ จำกัดดร.สุพจน์ ศรีนุตพงษ์ หัวหน้าส่วนงานการจัดการความรู้ด้านเทคนิค บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

กานติมา เลอเลิศยุติธรรม หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัท AIS และ กลุ่มอินทัช กล่าวถึง องค์กรที่ผ่านการ Transformation และนำดิจิทัลมาส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะต่าง ๆ ในองค์กรแล้ว AIS Academy มีเป้าหมาย การเชื่อมโยงจุดแข็งในองค์กรด้วยองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีและอื่น ๆ ไปสู่ภาคสังคม ถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเติบโตไปด้วยกันทั้ง Ecosystem เพื่อความยั่งยืน

“ก่อนโควิด-19 การเปลี่ยนแปลงของ Digital Disruption เราเห็นแล้วว่าดิจิทัลสามารถช่วยให้การเรียนการสอนเข้าไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่ห่างไกล หรือโรงเรียนที่มีข้อจำกัดเรื่องจำนวนคุณครู ซึ่งสิ่งที่เราเห็นมาตลอดคือคุณครูพยายามปรับตัว ดังนั้นเมื่อมีโครงการใหม่ ๆ เครื่องมือต่าง ๆ จะช่วยคุณครูปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง จนกระทั่งเมื่อเกิดโควิด-19 ยิ่งเป็นที่แน่ชัดว่าไดเรคชั่นของเราเรื่องการยกระดับศักยภาพของครู เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างทัดเทียม สร้างความแข็งแกร่งของประเทศต่อไปเป็นสิ่งสำคัญ”

กานติมากล่าวต่อเนื่องว่า รูปแบบทำงานร่วมกับสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ยังมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศที่หลากหลาย พัฒนาหลักสูตรผ่านการเรียนรู้แบบออนไลน์บนแพลตฟอร์ม LearnDi นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกระบวนการพัฒนาผ่านชุมชนแห่งการเรียนรู้ Professional Learning Community (PLC) ทั้งภาคทฤษฎีและเรียนรู้จากประสบการณ์ผ่านกิจกรรมออนไลน์ THE EDUCATORS THAILAND

“รูปแบบการเรียนผ่านช่องทางออนไลน์แบบโมดูลาร์ เป็นกลุ่มเล็ก ๆ แล้วนำข้อมูลมาเชื่อมต่อกันได้ ความรู้ที่เป็นโมดูจะเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคน และผู้รับแต่ละคน พร้อมกันนี้มีเรื่องทักษะ การสร้างสรรค์คอนเทนต์ หรือคอนเทนต์ ครีเอเตอร์ สำคัญมาก จะมีอาจารย์ออกแบบบทเรียนการสร้างสรรค์สื่อรูปแบบใหม่ เช่นวิดีโอ คลิปย่อย รวมบูรณาการเทคโนโลยี VR AR เข้ามาด้วย ตอนท้ายครูจะเวิร์คช้อปร่วมกัน จนกระทั่งมีการสร้างผลงานต้นแบบขึ้นมา ซึ่งเอไอเอสจะนำไปเป็นต้นแบบให้คุณครูหรือนักเรียนชายขอบได้มีโอกาสใช้ผลงานดังกล่าวเพื่อการเข้าถึงคอนเทนต์ที่มีคุณภาพดี ๆ ที่ผ่านการสร้างสรรค์จากคุณครูในโครงการ THE EDUCATORS THAILAND โดยผู้ผ่านการคัดเลือก ได้รับรางวัลชนะเลิศ จำนวน 10 รางวัล จะได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ พระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ผู้เรียนผ่านการอบรมหลักสูตร จะได้รับ ใบประกาศนียบัตร และ Digital Credential Badge จาก AIS Academy ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองคุณวุฒิระดับสากล”

ทั้งนี้ เนื้อหาในการพัฒนาทักษะ การสร้างนวัตกรรมการสอน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของภาคการศึกษายุคใหม่ ซึ่งมีเนื้อหาภาคทฤษฎีทั้งหมด 5 หลักสูตร ได้แก่

1.ภูมิทัศน์ของการเรียนในอนาคต องค์ประกอบของการเรียนออนไลน์ สื่อการสอนออนไลน์ ระบบ LMS และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน
2.การวิเคราะห์เนื้อหา และวิธีการเรียนออนไลน์
3.กลยุทธ์การสอนออนไลน์ การสอนแบบผู้เรียนอิสระ การสอนโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม การออกแบบการสอน
4.การผลิตวิดีโอออนไลน์ สำหรับการศึกษา
5.การวัดประเมินผลออนไลน์ การวัดความรู้ การวัดทักษะ การวัดทัศนคติ

THE EDUCATORS THAILAND เข้ามาช่วยตอบโจทย์คุณครูที่ต้องการปรับตัวให้ทันกับ “การศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21” โดยเปิดโอกาสกว้างให้ครู และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องการศึกษาเข้าร่วมโครงการครั้งแรก 1,000 คน ซึ่งมาจากส่วนที่เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (อปท.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยในประเทศไทย ซึ่งทุกคนมีใจที่จะศึกษาทักษะใหม่ ๆ ปรับ Mindset แลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้เทคโนโลยี

การเกิดโครงการ THE EDUCATORS THAILAND โดย AIS Academy นับเป็นต้นแบบจะช่วยลดความเสี่ยงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ปกติจะเป็นประโยชน์กับเฉพาะโรงเรียนที่มีความพร้อม ไม่ทิ้งให้โรงเรียนและนักเรียนที่ยังขาดแคลนไว้ข้างหลัง โดยที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ การมีโครงการ THE EDUCATORS THAILAND ถือเป็นการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ยกระดับขีดความสามารถทางการศึกษาในประเทศและการแข่งขันกับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง

 

You Might Also Like