CSR

ซีไอเอ็มบี ไทย ติดปีกเติมฝัน @ อุดรธานี

31 ตุลาคม 2562.. ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และพันธมิตร สนับสนุนศูนย์เรียนรู้ของเยาวชนในท้องถิ่นชนบท ร่วมส่งมอบโครงการติดปีกเติมฝัน อย่างต่อเนื่อง

อดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย สันติ วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน Money Expo ภาคนี วิริยะรังสฤษฏ์ ประธานจัดงานร่วม ภริตา วิริยะรังสฤษฏ์ รองประธานจัดงาน งานมหกรรมการเงิน Money Expo และ โศรดา ธรรมประกอบ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโครงการ บริษัท คิงส์เมน ซี.เอ็ม.ที.ไอ. จำกัด (มหาชน) ร่วมส่งมอบโครงการ “ติดปีกเติมฝัน ศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์ ห้องสมุดชุมชนและแปลงเกษตรสาธิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้แก่ โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ภัญญู ภูริศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดธานี เขต1 พร้อมด้วย จันทร์อาภา  ทองคำ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมรับมอบโครงการ

ทั้งนี้ ธนาคารให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชนบทที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงอุปกรณ์การเรียนที่สมบูรณ์ครบถ้วน โดยมุ่งเน้นไปยังโรงเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนพื้นฐานในห้องเรียน เพื่อให้เยาวชนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ

นอกจากนั้น ธนาคารยังได้พิจารณาบริบทของชุมชนโดยรอบโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมเสริมสร้างทักษะทางด้านวิชาชีพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน ซึ่งที่โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อยแห่งนี้ ธนาคารได้สนับสนุนการเลี้ยงไก่ไข่และแปลงปลูกข้าวโพด เป็นกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการทำการเกษตร มีวิชาชีพติดตัวสามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัว สร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งยังใช้เป็นอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

You Might Also Like