CSR

บางจากฯ หนุน “ข้าวลดโลกร้อน” มีเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ มีรายได้กันแล้ว

3 มีนาคม 2566…ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยบางจากฯ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและรับซื้อ “ข้าวลดโลกร้อน” สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ เพิ่มรายได้ พร้อมผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรมผ่าน Carbon Markets Club

กลอยตา ณ ถลาง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานสื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อความยั่งยืน บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ ชาญวิทย์ ตรังอดิศัยกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการลงทุน บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) ในฐานะกรรมการ บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ร่วมลงนามในบันทึกความร่วมมือส่งเสริม “ข้าวลดโลกร้อน” (Thai Rice NAMA) และคาร์บอนเครดิตจากนาข้าวเปียกสลับแห้ง ระหว่าง บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด กับ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ ต.เดิมบาง อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี นำโดย ถาวร คำแผง ประธานวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ เพื่อร่วมส่งเสริมการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรม โดยการรับซื้อ
ข้าวลดโลกร้อนจำนวน 40 ตัน จากการสนับสนุนกลุ่มชาวนารักโลกที่ปรับเปลี่ยนวิถีการทำนาจากวิถีดั้งเดิมมาเป็นการใช้นวัตกรรมด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ปรับพื้นนา และทำนาเปียกสลับแห้ง เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้โครงการ “ไทยไรซ์ นามา” (Thai Rice NAMA)

“หนึ่งในภารกิจของบริษัท ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด ที่จัดตั้งขึ้นโดยบางจากฯ และบีซีพีจี คือการช่วยสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรและเครือข่ายของบางจากฯ ให้มีความเป็นอยู่ที่ดี รวมถึงศึกษาโอกาสในการต่อยอดสู่ธุรกิจในกลุ่มบริษัทบางจาก ผ่านการจัดหาและจำหน่ายสินค้าที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้วยการเชื่อมโยงกับการเกษตร รับซื้อข้าวลดโลกร้อน 40 ตัน เพื่อนำมาเป็นสินค้าสมนาคุณแก่ลูกค้าสถานีบริการบางจากในเดือนมิถุนายน ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งการทำนาแบบเปียกสลับแห้ง ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้ราว 30% เทียบกับวิธีทำนาปกติ”

กลอยตาอธิบายเพิ่มเติม บางจากฯ ยังมีแผนสนับสนุนการซื้อขายคาร์บอนเครดิตภาคเกษตรกรรม ผ่าน Carbon Markets Club และส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่อลดต้นทุนการผลิตในภาคการเกษตร ผ่านโครงการโซลาร์ปันสุขของมูลนิธิใบไม้ปันสุข ที่ก่อตั้งขึ้นโดยบางจากฯ อีกด้วย

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดภาวะโลกร้อนจากการทำนาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Thai Rice NAMA – Nationally Appropriate Mitigation Action) เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) ประจำประเทศไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดการเกิดก๊าซเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตข้าวรูปแบบใหม่ของชาวนา ไม่ปล่อยให้น้ำขังอยู่ในพื้นที่นา ใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน (พาดินไปหาหมอ) ไม่เผาฟางข้าว และใช้เลเซอร์ปรับหน้าดินให้เรียบเสมอกันเพื่อประสิทธิภาพการเพาะปลูก เป็นแบบอย่างที่ดีของการทำนาและเป็นโอกาสที่ภาคเกษตรกรรมของไทยจะก้าวสู่การทำการเกษตรแบบคาร์บอนต่ำ เพื่อช่วยบรรเทาภาวะโลกร้อน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกประเทศให้ความสำคัญ

ที่มาภาพเปิดเรื่อง 

You Might Also Like