Browsing Tag

Carbon Markets Club

SD DAILY

SD Daily : บางจากฯ หนุน “นักกีฬาไร้คาร์บอน”

7 กุมภาพันธ์ 2567…“นักกีฬาไร้คาร์บอน” กลุ่มแรกของไทย ผ่านการชดเชยคาร์บอนฟรุตพริ้นท์ส่วนบุคคลที่เกิดจากการเดินทางไปแข่งขันในประเทศต่าง ๆ และการใช้ชีวิตประจำวันตลอดทั้งปีด้วยคาร์บอนเครดิตผ่านการซื้อขาย
ใน Carbon Markets Club เป็นจำนวน 111 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

Continue Reading

CSR

บางจากฯ หนุน “ข้าวลดโลกร้อน” มีเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ มีรายได้กันแล้ว

3 มีนาคม 2566…ออมสุขวิสาหกิจเพื่อสังคม โดยบางจากฯ ลงนามความร่วมมือส่งเสริมและรับซื้อ “ข้าวลดโลกร้อน” สนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวคาร์บอนต่ำ เพิ่มรายได้ พร้อมผลักดันการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากภาคเกษตรกรรมผ่าน Carbon Markets Club

Continue Reading

ALTERNATIVE

1 ปี Carbon Markets Club กระตุ้นยอดซื้อขายตลาดคาร์บอนเครดิต 95% = ปลูกต้นไม้ที่มีอายุ 10 ปี กว่า 32 ล้านต้น

22 สิงหาคม 2565…กลุ่มบางจากฯ รายงานว่า การก่อตั้ง Carbon Markets Club (CMC) ร่วมกับพันธมิตรรวม 11 องค์กร เมื่อเดือนมิถุนายนปี 2564 ได้ช่วยกระตุ้นให้เกิดความคึกคักในการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในประเทศไทย ทั้งระบบ TVER และ REC โดยยอดขายผ่าน CMC ภายในครึ่งแรกของปี 2565 คิดเป็นยอดรวมใกล้เคียงกับยอดขายในตลาดตลอดปี 2564 สะท้อนกระแสตื่นตัวในการบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยกลไกคาร์บอนเครดิต ซึ่งเปรียบเสมือนสะพานที่เชื่อมโยงการเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลสู่พลังงานสีเขียวหรือพลังงานสะอาด พร้อมเชิญชวนหน่วยงานและผู้สนใจร่วมเป็นสมาชิกโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

Continue Reading

NEXT GEN

กรุงศรี เชื่อ ESG คือ“ทางรอด” ไม่ใช่ “ทางเลือก” ตั้งเป้ารุกธนาคารพาณิชย์เพื่อความยั่งยืน

27 กรกฎาคม 2565…โอกาสและความท้าทายที่สำคัญที่จะลดผลกระทบเชิงลบที่มีต่อโลกและประชาคมโลกอย่างมีนัยยะสำคัญ ด้วยการผนวกมิติด้าน ESG เข้ากับการดำเนินธุรกิจในกลยทุธ์ นโยบาย และเป้าหมายทางธุรกิจ การใช้ ESG เป็นเครื่องมือในการแข่งขันทางธุรกิจ การฟื้นฟูธุรกิจภายหลังโควิด-19 พัฒนาการด้านกฎระเบียบต่าง ๆ สร้างพอร์ตสินเชื่อที่สมดุล การผสานความแข็งแกร่งกับ MUFG

Continue Reading

TALK

ขัตติยา อินทรวิชัย “บทบาทของธนาคารกสิกรไทยในการขับเคลื่อนธุรกิจบนหลักการธนาคารแห่งความยั่งยืน”

29 กันยายน 2564…ในงาน Sustainable Thailand 2021 ผ่านช่องทางออนไลน์ ขัตติยา อินทรวิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Environmental Officer ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เริ่มต้นกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลากว่า 7 ทศวรรษ โดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งคำนึงถึงประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี ระบบการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพื่อให้เกิดความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

Continue Reading

BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจกับการแก้ปัญหาโลกร้อน (ตอนที่ 11) รู้จัก Carbon Credit

17 กันยายน 2564…“คาร์บอนเครดิต (Carbon Credit)” ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญหนึ่งที่สามารถจะช่วยแก้ปัญหาโลกร้อนได้ โดยเฉพาะภาคธุรกิจซึ่งอาจมีธุรกิจที่บริหารจัดการให้กระบวนการทำธุรกิจสามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่าเป้าหมายจนคำนวณเป็นคาร์บอนเครดิตออกมา

Continue Reading