CSR

SCGC คว้า I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 ระดับสูงสุด ครั้งแรกในประเทศไทย

16 ตุลาคม 2565…เป็นรางวัลจากจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน

มงคล เฮงโรจนโสภณ รองผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ SCGC กล่าวว่าSCGC ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งทุกบริษัทในกลุ่มธุรกิจ SCGC จะมีการควบคุมดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยให้ดีกว่าค่ามาตรฐาน เริ่มตั้งแต่กระบวนการผลิตภายใน (CSR in process) ไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและดูแลสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR after process) ผ่านโครงการด้าน CSR ที่ตอบโจทย์ในด้านสังคม สิ่งแวดล้อม และบรรษัทภิบาล ตามแนวทาง ESG รวมถึงการดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ การตอบสนองความต้องการของลูกค้าและพัฒนาเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมเรื่องความยั่งยืนในองค์กรโดยผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงคู่ค้าคู่ธุรกิจ มาตลอดระยะเวลากว่า 40 ปี

“หนึ่งในไฮไลต์โครงการ CSR ที่ SCGC ดำเนินงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในชุมชน ได้แก่ โครงการบ้านปลา SCGC โดยผลการประเมินความยั่งยืนที่พิจารณาจาก Social Impact Analysis โดยพิจารณา Social Return on Investment หรือ SROI ได้ผลตอบแทนทางสังคม SROI 5.69 เป็นโครงการที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนกลุ่มประมง ช่วยคืนความสมดุลย์ให้ระบบนิเวศของท้องทะเลไทย สร้างความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรม”

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีเป้าหมายในการส่งเสริมศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการเติบโตทางเศรษฐกิจ จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ทางสังคมสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ ISB : I-EA-T Sustainable Business ในปี 2565 เป็นปีแรก เพื่อเน้นการสร้างสมดุลด้านเศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ที่สอดคล้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนร่วมกับการพัฒนานิคมอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมในการพัฒนาศักยภาพธุรกิจที่คำนึงถึงความสมดุลของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการมุ่งพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางสังคมตามมาตรฐานสากล และมีการมอบรางวัล มอบรางวัล I-EA-T Sustainable Business Awards 2022 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ISB Business Network ให้เกิดการแลกเปลี่ยนความร่วมมือและเชื่อมโยงสิทธิประโยชน์การส่งเสริมผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง และได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการนำร่องทั้ง 15 ราย ในนิคมอุตสาหกรรม 8 แห่ง

 

You Might Also Like