CSR

“โครงการเกษตรพอเพียง” ของบุญรอดเอเซียเบเวอเรช คว้ารางวัล

17 พฤศจิกายน 2564…เป็นรางวัลจาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ให้เป็น “สถานประกอบกิจการต้นแบบ โครงการแรงงานพันธุ์ดี ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564” ด้วยผลงาน “โครงการเกษตรพอเพียง”

ปิติ ภิรมย์ภักดี ผู้ช่วยกรรมการรองกรรมการใหญ่อาวุโส ด้านการผลิต บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เริ่มทำโครงการนี้ร่วมกับโรงเรียนชาวนาที่จ.เชียงราย ด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้มีโครงการอาหารกลางวันที่ยั่งยืนแก่บรรดาเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่าง ๆในทั่วประเทศ และโครงการนี้ได้เติบโต ขยายมาสู่การทำแปลงเกษตรในสถานประกอบการของบริษัทฯ ในเครือบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ฯ กว่า 10 แห่งที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ว่างเปล่าภายในโรงงานนำมาทำเป็นแปลงผักปลอดสารและสวนเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ที่ดินและเพื่อการช่วยเหลือเกื้อกูลชุมชนท้องถิ่น บนพื้นฐานของการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดี

ทั้งนี้ในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิด-19 บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ก็ได้นำผลผลิตไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยได้มีส่วนในการช่วยดูแลชาวบ้านและชุมชนในด้านความเป็นอยู่ ผ่านโครงการสิงห์อาสาต่างๆ ด้วยการจัด “รถพุ่มพวง” นำผลผลิตจากแปลงเกษตรในโรงงาน ทั้งผักและผลไม้สดๆ ปลอดสาร ใส่รถออกตระเวนเดินทางไปมอบถึงมือชาวบ้านยังจุดต่างๆ

นอกจากนี้ บริษัท บุญรอดเอเซียเบเวอเรช จำกัด ยังได้นำผลผลิตต่างๆ มาแปรรูปปรุงเป็นอาหาร ในโรงครัวของบริษัทฯ นำไปมอบให้กับชาวบ้านในชุมชนรอบๆโรงงานกว่า 1,300 ครัวเรือนที่ต.พระงาม อ.พรหมบุรี รวมทั้งยังได้นำอาหารที่ปรุงจากพืชผักจากแปลงเกษตรของโรงงานและน้ำดื่มสิงห์ ไปมอบให้กับบรรดาอาสาสมัครสาธารณสุข บุคคลากรการแพทย์และเจ้าหน้าที่ทุกส่วน ในโรงพยาบาลสนามของจังหวัดสิงห์บุรี เป็นการสนับสนุนและให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

นับเป็นการตอกย้ำแนวคิดของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจภายใต้ แนวคิด “องค์กร ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม ต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและยั่งยืน”

 

 

You Might Also Like