CSR

NT x ออมสิน เดินหน้ CSR ตามแผนแม่บทฯ

19 กันยายน 2564…เพื่อกำหนดกรอบแนวทางความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้ง 2 องค์กร ในฐานะหน่วยงานด้านโทรคมนาคม และด้านการเงิน เพื่อดำเนินการด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และ CSR พร้อมวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน

สมจิตต์ ธีระชุติกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานขายและปฏิบัติการลูกค้า 2 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และปรางมาศ เธียรธนู ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม

NT เป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันนโยบาย Digital 4.0 ผ่านการเป็นผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ภาครัฐ และการบริการโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลของประเทศ ที่ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibilities : CSR ) ผ่านนโยบายด้าน CSR ของ NT เพื่อการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยคณะกรรมการบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ได้เห็นชอบแผนแม่บทความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2564-2568 โดยมีแผนงานหลักในการดำเนินงาน 2 แผนหลัก ดังนี้

แผนงานหลักที่ 1 การดำเนินงานเพื่อสังคมในกระบวนการทำงานขององค์กร (CSR in process)

แผนงานหลักที่ 2 การนำศักยภาพองค์กรไปพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อประโยชน์แก่ชุมชน (CSR after process) โดย NT มีโครงการเพาะพันธุ์ดี NT Youth Club นับเป็น CSR after process ที่เป็นโครงการสนับสนุนและสร้างเมล็ดพันธุ์ที่ดีตั้งแต่ระดับเยาวชนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดให้กับตน ครอบครัว ชุมชน สามารถปรับตัวให้ชุมชนได้ก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ปรางมาศ  กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของธนาคารออมสิน คือการเป็น “ธนาคารเพื่อสังคม” ที่ส่งเสริมดูแลลูกค้าประชาชนกลุ่มฐานราก รวมถึงกลุ่มองค์กรชุมชน เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม

“ทั้งสองหน่วยงานมีเป้าหมายที่เหมือนกันในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยนำความสามารถหลักของแต่ละองค์กรมาพัฒนาสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจขององค์กรทั้งสองฝ่าย จึงเกิดความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อันจะส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศมีความแข็งแกร่งและมั่นคงอย่างยั่งยืน”

สมจิตต์ กล่าวในท้ายที่สุดถึงความร่วมมือของธนาคารออมสินและ NT ในครั้งนี้ เป็นการร่วมกันศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมใช้เป็นความร่วมมือระหว่างกันในการสนับสนุนภารกิจของทั้งสองฝ่าย ที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมภายในเขตพื้นที่บริหารงานที่ทั้งสองฝ่ายรับผิดชอบ สนับสนุนด้านเศรษฐกิจและวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศให้กับชุมชน สนองนโยบายภาครัฐด้าน Smart City Thailand

 

You Might Also Like