CSR

กลุ่มตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ บริจาครวมกว่า 49.5 ล้านบาท

28 กรกฎาคม 2564…ร่วมดูแลสังคมในช่วง โควิด-19 ผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิ 95 แห่ง เป็นเงินบริจาครวมกว่า 49,500,000 บาท เพื่อสนับสนุนโรงพยาบาล หน่วยงานด้านสาธารณสุข ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน

ดร.ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในสถานการณ์ที่การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังคงมีความรุนแรง ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อให้ประเทศสามารถก้าวผ่านสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ โดย ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนและสังคม ตามวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

“ตั้งแต่มีการระบาดของ โควิด-19 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินมาตรการช่วยเหลือทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ และมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้บริจาคเงินรวมเป็นมูลค่ากว่า 49,500,000 บาท ผ่านองค์กร หน่วยงาน และมูลนิธิต่างๆ รวม 95 แห่งทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปยังประชาชน หวังให้มีส่วนช่วยบรรเทาผลกระทบในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการสนับสนุนการทำงานของโรงพยาบาลหลัก โรงพยาบาลสนาม หน่วยงานด้านสาธารณสุข รวม 35 แห่ง อาทิ จัดซื้อเครื่องมือแพทย์ ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบ ตู้พ่นฆ่าเชื้อ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมเป็นเงิน 32,451,000 บาท และช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชนผ่านการทำงานของหน่วยงานภาคประชาสังคม มูลนิธิ และองค์การสาธารณกุศลรวม 60 แห่งรวมเป็นเงิน 17,052,900 บาท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2564 ที่การระบาดทวีความรุนแรง ได้เร่งให้การช่วยเหลือเพื่อกระจายไปในวงกว้าง”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงร่วมให้การสนับสนุนแก่องค์กรและหน่วยงานที่ทำหน้าที่ดูแลประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

 

You Might Also Like