BIODIVERSITY & REGENERATIVE

10 เทรนด์ CSR & Sustainability ปี 2562

21 มกราคม 2562…ปีนี้เป็นปีที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆด้าน เหตุการณ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นแน่นอนก็อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนออกไป เหตุการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้นได้ ก็อาจจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหัน มีความเสี่ยงใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย

ช่องว่างทางสังคมและความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มขึ้น ความสงบสุขสามัคคีที่จะลดลง จะมีคนที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังมากขึ้น และภาวะความเปลี่ยนแปลงต่างๆของโลกจะกดดันประเทศไทย

ดังนั้นคนทำงานด้าน CSR คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับ เทรนด์ 10 เรื่องที่จะเกิดขึ้นในปีนี้

1. Focus on Specific SDG:

บริษัทชั้นนำจะมุ่งเน้นการทำงาน CSR เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDG เฉพาะข้อที่เกี่ยวกับพันธกิจหลักของบริษัทเท่านั้น และอาจจะเห็นความร่วมมือของบริษัทต่างๆ และภาคส่วนต่างที่สนใจ SDG ข้อเดียวกัน ร่วมมือกันมากขึ้น

2. State Enterprise CSR:

หลังจากที่มีการอุ่นเครื่องกันมาหลายปี และรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์มีความก้าวหน้าด้าน CSR ไปมาก ปีนี้จะเห็นรัฐวิสาหกิจต่างๆจัดขบวนทัพด้าน CSR กันครั้งใหญ่ เนื่องจาก จะมีคะแนน CG/CSR เป็น KPI สำคัญในปีนี้

3. CSR and Community:

ปีนี้ CSR จะกลับมาให้ความสำคัญกับชุมชนที่ตนเองตั้งอยู่มากขึ้น เนื่องจาก ปีนี้ธุรกิจจะเติบโตได้ ก็ต้องพึ่งพาความเติบโตอย่างยั่งยืนของชุมชนรอบข้างเป็นปัจจัยสำคัญ จนหลายคนอาจแปล CSR = Community Social Responsibility ก็ได้

4. Measuring Social Return on Investment SROI:

อะไรที่วัดไม่ได้ก็ปรับปรุงพัฒนาไม่ได้ ปีนี้จะต้องมีการวัดผลงาน CSR มากขึ้น ทั้ง Output, Outcome, และ Impact เพือไปรายงานกรรมการ และเขียนใน SD Report

5. Exploring Social Enterprise:

ดูท่าว่าปีนี้ SE หรือ Social Enterprise จะมาแรง บริษัทหลายแห่งจะสนับสนุน SE ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของตน หลายแห่ง อาจจะก่อตั้ง SE ของตัวเอง ซึ่งบางบริษัทอาจเรียกว่า CSE หรือ Corporate Social Enterprise และน่าจะเป็นปีที่สับสนเรื่องคำนิยามต่างๆ ระหว่าง วิสาหกิจเพื่อสังคม วิสาหกิจชุมชน ธุรกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง StartUp อีกด้วย

6. CSR and Global Warming:

ปีนี้วิกฤติภาวะโลกร้อนจะเพิ่มขึ้น บริโภคนิยมมากขึ้น จนอาจจะเกิดวิกฤติต่างๆ อาทิ ขยะล้นโลก ดังนั้นเราจะเห็นบริษัทต่างๆ จะมีกิจกรรมรณรงค์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การยกเลิกภาชนะพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียว เช่นขวดพลาสติก หลอดพลาสติก และถุงพลาสติก และคำว่า Circular Economy จะเป็นคำยอดฮิตอีกคำหนึ่งซึ่งจะมาแรงในปีนี้

7. The Power of Corporate Volunteer:

ปีนี้กระแสจิตอาสากำลังมาแรง การจัดการอาสาสมัครในองค์กรให้เป็นแบบมืออาชีพจะเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง และเราจะเห็นชมรมจิตอาสาของบริษัทต่างๆออกมาบริการชุมชนมากขึ้น รวมทั้งเตรียมพร้อมสำหรับภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นตลอดทั้งปี

8. From CSR to Corporate Branding:

คนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภคใหม่ที่มีกำลังซื้อสูง และจะสร้างความเปลี่ยนแปลงเรื่องค่านิยม คนรุ่นใหม่นี้ ไม่ยึดติดกับ Branding แบบเดิมๆ แต่จะให้ความสำคัญกับเรื่อง CSR โดยดูจากสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน ดังนั้นบริษัทต่างๆ จะหันมาสร้าง Brand ด้วย CSR นอกจากการสร้าง Brand แล้วยังต้องเตรียมความพร้อมด้านงานสื่อสาร CSR เมื่อเกิดวิกฤติอีกด้วย เพื่อปัองกันไม่ให้ Brand เสียหาย

9. Base on SEP Sufficiency Economy Philosophy:

ในยุค Disrupt ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีการล่มสลาย และโอกาสใหม่ๆมากมาย การวางแผน CSR บนฐานรากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่ง เริ่มจากการเตรียมพร้อมสำหรับความเสี่ยง การสร้างภูมิคุ้มกัน การพิจารณาความพอดี และมีเหตุผล การทำงาน CSR ด้วยการ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา จะกลับมาเป็นสิ่งสำคัญในสถานการณ์ที่ผันผวนแบบนี้

10. Creative & Innovative CSR:

ในยุค 4.0 นี้ทำ CSR แบบเดิมๆคงไม่ได้ บริษัทชั้นนำจะหันมาให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรมใหม่ๆในงาน CSR จะมีการนำวิธีการการของ Design Thinking มาใช้ในการออกแบบงาน CSR มากขึ้น และจะเกิดการแข่งขันกันด้วยนวัตกรรม ซึ่ง Prime Minister Award ด้าน CSR จะตัดสินกันด้วยคุณภาพของนวัตกรรมเป็นหลัก

เห็นเทรนด์ ทั้ง 10 เรื่องนี้แล้ว นัก CSR ทั้งหลายเตรียมพร้อมแล้วหรือยังครับ !?

 

เรื่องโดย  สุกิจ อุทินทุ รองคณบดี วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอลัมน์  CSR Man  เซคชั่น Partnerships

You Might Also Like