BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ทางออกอนาคตการศึกษาไทย ที่ไม่ได้มีแค่ทางออกเดียว

18 กรกฏาคม 2562…ปัญหาการศึกษาไทยภายใต้กรอบการทำงานของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาในช่วงหนี่งปีที่ผ่านมา พบ 4 ประเด็น คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำ ความสามารถในการแข่งขัน และการด้อยประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ

จากกรอบใหญ่สู่ภาคปฏิบัติ ปัญหาการศึกษาไทยปัจจุบันนำไปสู่ข้อเสนอแนะ ได้แก่ การปฏิรูประบบการศึกษาและการเรียนรู้โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายลำดับรอง การสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐกับองค์กรปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาเด็กเล็กก่อนเข้าวัยเรียน

ด้านโมเดลการศึกษาที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้น เริ่มจากโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สปฐ. ซึ่งมีจำนวนมากสุดในประเทศ ปัญหาครูไม่ครบชั้น ครูไม่ตรงสาขา ในหลวง ร. 9 แก้ไขปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำนี้ด้วยระบบการศึกษาทางไกล และมาถึงในหลวง ร. 10 ทรงรักษา สืบสานและต่อยอด โดยปัจจุบัน New DLTV เปลี่ยนจากระบบเก่าเป็นระบบการออกอากาศ เอชดี อัดเทปที่เพลย์ซ้ำการเรียนการสอนได้ตรงจุด

ในมุมของศูนย์การเรียนกสิกรรมธรรมชาติ มาบเอื้อง จ. ชลบุรี มองว่าทุกคนในสังคมมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาท่ามกลางปัญหาต่างๆ ในสังคม แต่ทุกอย่างร่วงหล่นไปที่เด็ก เราเอาเด็กมาให้การศึกษาเพื่อให้เขาอยู่ได้ท่ามกลางโลกปัจจุบัน

ธุรกิจเพื่อสังคม Learn Education มองว่าการศึกษาต้องทำให้ชีวิตคนดีขึ้น ได้ประโยชน์ และมีความสุข นี่คือความท้าทาย โดยเฉพาะมิติของความเหลื่อมล้ำ ที่เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้ โจทย์คือจะทำยังไงให้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม และอย่าลืมว่าไม่ใช่มีหนึ่งทางออกแล้วตอบปัญหาสังคมได้ แต่ต้องช่วยกันในหลายๆ ทางเพื่อหาโซลูชั่นที่หลากหลาย

Cr. SET Social Impact Day 2019

You Might Also Like