BIODIVERSITY & REGENERATIVE

ธุรกิจSE+การศึกษา ช่วยสร้างคนคุณภาพ เสริมสังคมน่าอยู่

26 มิถุนายน 2562.. แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม ในเครือ LPN ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ สร้างโอกาสทางการศึกษาให้พนักงานบริการชุมชนลุมพินี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสตรีที่ขาดแคลนโอกาสทางสังคม เป็นการต่อยอด กศน.ที่ทำอยู่แล้ว


โอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN เคยเล่าถึงนโยบายของบริษัทเมื่อประมาณ 3 ปีที่แล้ว ที่จะมีส่วนเป็น กิจการเพื่อสังคม หรือ SE (Social Enterprise) โดยโฟกัส “พนักงานแม่บ้านในโครงการคอนโดฯLPN”  ซึ่งขาดโอกาสด้านการศึกษาด้วย

จากจุดริ่มต้นนโยบายข้างต้น บริษัท ลุมพินี พร็อพเพอร์ตี้ เซอร์วิส แอนด์ แคร์ จำกัด ในเครือ แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป ได้ยื่นขอและได้รับการรับรองเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise: SE) จากกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 621) พ.ศ.2559 บริษัทจึงต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุให้มีคำว่า “วิสาหกิจเพื่อสังคม” อยู่ในชื่อบริษัทด้วย บริษัทจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC Social Enterprise Company Limited) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สุรัสวดี ซื่อวาจา กรรมการผู้จัดการบริษัท แอล พี ซี วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด (LPC) เล่าถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับพนักงาน ได้ส่งเสริมการศึกษาให้แก่พนักงานตั้งแต่การฝึกให้อ่านออกเขียนได้ ด้วยการนำครูเข้าไปสอนตามคอนโดลุมพินีที่พนักงานประจำอยู่ที่โครงการนั้นๆ ส่วนคนที่อ่านออกเขียนได้แล้ว บริษัทจัดส่งเข้าเรียนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) เพื่อจัดการเรียนการสอนให้พนักงานตามระดับความรู้ ตั้งแต่ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนั้นยังมอบทุนการศึกษาบุตรพนักงานด้วย

ล่าสุดขยายโอกาส ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สาขาวิชาการโรงแรม สาขางานแม่บ้านโรงแรม ให้กับพนักงานบริการชุมชนลุมพินีที่จบการศึกษาตามโครงการที่บริษัทร่วมกับ กศน. รวมถึงจบการศึกษาในชั้น ม.6 จากที่อื่นๆ ด้วย

“สำหรับพนักงานของเรา เขาคือหัวใจที่ทำให้บริษัทเติบโตได้อย่างยั่งยืน เราจึงต้องใส่ใจ ด้วยการเพิ่มเกราะความแข็งแกร่งให้กับพวกเขาในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น รายได้ ความเป็นอยู่ สุขภาพ และการศึกษา ซึ่งหากเขามีการศึกษาที่ดีถือว่าเป็นการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี และเปิดโอกาสต่อยอดในการทำงานให้กับเขาได้เช่นกัน”

ความร่วมมือมือภาคธุรกิจแบบ SE สถาบันการศึกษาด้านอาชีวศึกษา และบรรยากาศในห้องเรียน

สุรสวดี ขยายความเพิ่มเติมว่า LPC สนับสนุนสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนในสถานประกอบการ ทุนการศึกษา เวลาในการเรียนให้กับพนักงาน

พงษ์ศักดิ์ นุ้ยเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอี่ยมละออ กล่าวว่า การจัดการศึกษานอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตามหลักสูตรปกติแล้ว ยังคงมีหน้าที่หลักสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีสมรรถนะอาชีพให้สูงขึ้น ทั้งทางด้านคุณวุฒิวิชาชีพและคุณวุฒิทางการศึกษา

“ในส่วนนี้ มุ่งเน้นการจัดการศึกษาให้กับบุคลากร ของสถานประกอบการที่มีความต้องการพัฒนาสมรรถนะอาชีพ โดยหลักสูตรจะมีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ เวลา การวัดและประเมินผล เพื่อเอื้อให้กับผู้เรียน แต่ผู้เรียนต้องผ่านมาตรฐานวิชาชีพตามมาตรฐานของหลักสูตรถึงจะสำเร็จการศึกษาได้ และเป็นการรับรองคุณภาพของผู้สำเร็จการศึกษา ผมคิดว่าการศึกษาในปัจจุบันเองก็ต้องปรับตัว รวมถึงสถานประกอบการด้วยเช่นกัน”

สุรสวดี กล่าวในท้ายที่สุดว่า ยังมีผู้คนอีกมากมายที่พยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสทางการศึกษา นับเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้ทั้งสององค์กรเข้าใจ และพร้อมเสมอที่จะหยิบยื่นโอกาสดีๆ ให้ เพราะไม่ใช่แค่สถานประกอบการจะได้สร้างคนเก่ง คนคุณภาพมาทำงาน สถานศึกษายังได้ช่วยสร้างกำลังคนให้ทัดเทียมกับนานาประเทศได้อีกด้วย

 

 

You Might Also Like